Høring – forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen

Det vises til departementets høringsnotat av 12.07.18 forslag til endringer i tvisteloven -tvistelovevalueringen.

Finans Norge er opptatt av at domstolene har tilstrekkelige virkemidler for effektiv
gjennomføring av saksforberedelse og hovedforhandling. Det samme gjelder for begrensning
av sakskostnader