Høring – endringer i forsikringsavtaleloven

Det vises til høringsnotat av 06.03.18 vedrørende endringer i forsikringsavtaleloven og tilhørende forskrift.

Finans Norge er opptatt av at vi har en forsikringsavtalelov som på en god måte dekker
mangfoldet av de ulike forsikringsavtalene i markedet.