Publisert

Høring - Personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond

Det vises til Finansdepartementets brev av 21.09.18, hvor Finanstilsynets høringsnotat av 10.09.18 med utkast til endringer i verdipapirfondforskriften om ansattes egenhandel sendes på høring.

Finans Norge støtter at det innføres nye, direktivnære bestemmelser i
verdipapirfondforskriften til gjennomføring av reglene om personlige transaksjoner i
UCITS IV-direktivet.