Høring - Banklovkommisjonens regulering av krisehåndtering i forsikrings - og pensjonssektoren

Finans Norge viser til departementets høringsbrev 31.01.18 vedrørende Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om nye regler om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren, publisert i NOU 2018: 3.

Modernisering av krisehåndteringsregelverket for forsikring- og pensjonsforetak med en
tilpasning til dagens forsikringsvirksomhet er viktig. Finans Norge har støttet arbeidet med å
revidere krisehåndteringsreglene og næringens representanter har bidratt aktivt inn i
Banklovkommisjonen.