Publisert

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. - høringsuttalelse

Det vises til høring om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. med frist 14.09.18. Finans Norge vil med dette inngi enkelte kommentarer til høringsnotatets pkt.

10.2 Pantsettelse og
utlegg med relevante merknader og lovendringer