Publisert

Høring NOU 2018:10 Nye prospektregler – Gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter

Det vises til Finansdepartementets brev av 28.06.18, hvor Verdipapirlovutvalgets femte utredning, NOU 2018:10, sendes på høring.

Utredningen inneholder Verdipapirlovutvalgets forslag til gjennomføring av prospektforordningen
(forordning (EU) 2017/1129) i norsk rett, samt forslag til nye regler om nasjonale prospekter