Innspill til ny lov om Finanstilsynet

Finans Norge viser til Stortingets finanskomitéens behandling av sak Regjeringens forslag til ny finanstilsynslov. Vi støtter i all hovedsak lovforslaget, med de justeringer departementet har foretatt etter høringsrunden. Finans Norge har likevel noen kommentarer som vi ber komitéen følge opp.