Publisert

Buffer-guide – veiledende verdi for fastsettelse av motsyklisk kapitalbuffer

Finans Norge rettet i 2013 oppmerksomhet mot rammeverket for fastsettelse av motsyklisk kapitalbuffer og især betydningen av en buffer-guide.

Selv om Finansdepartementet beslutter det motsykliske bufferkravet, baseres dette på råd fra Norges Bank, og det er sistnevnte som har utarbeidet et beslutningsgrunnlag.