Publisert

Overføring av verdipapirer mellom aksjesparekontoer – behov for senere ikrafttredelse og utfyllende regler

I Prop. 1 LS (2018 - 2019) Skatter, avgifter og toll 2019 foreslås det enkelte endringer i ordningen med aksjesparekonto som ble innført 1. september 2017.