Publisert

Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer – Resultatpost 11

Finans Norge viser til Finanstilsynets høringsnotat av 12.12.16 om tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte banker som Finansdepartementet sendte på høring 26.02.18 med høringsfrist 28.05.18.