Særavtaler

I den enkelte bedrift kan det ved enighet mellom ledelse og tillitsvalgte opprettes skriftlige særavtaler som gjelder lønns- og arbeidsforhold.

Arbeidsgivermedlemmer som er bundet av sentralavtalene med Finansforbundet og/eller LO kan fritt velge om det skal inngås ytterligere lokale avtaler om lønns- og arbeidsforhold, i tillegg til bedriftsavtalen. Slike avtaler benevnes særavtaler og er nærmere regulert i Hovedavtalen kapittel 5.

Det kan typisk være hensiktsmessig å regulere arbeidstidsordninger som fleksitidsordning eller andre avvikende arbeidstidsordninger i slik særavtale.

Særavtaler binder partene til avtalen enten er sagt opp (og derved utløper) eller bortfalt ved enighet. En særavtale vil aldri falle bort av seg selv, selv om utløpstiden har inntruffet. Særavtaler prolongeres på samme måte som bedriftsavtaler, hvis den ikke er sagt opp.