Overgang fra 12,5 til 12 måneders lønnssystem fra 1. januar 2019

Avviklingen av en halv ekstra månedslønn i desember.

I tariffoppgjøret 2018 ble det enighet om å gå bort fra ordningen med 12½ månedslønninger i finans. Ordningen har eksistert siden 1980, og finans har i lang tid vært alene i privat sektor om å praktisere ordningen med en halv ekstra månedslønn i desember.

De nye bestemmelsene i Sentralavtalen(SA) §7 lyder som følger:

3     «Fastlønnen pr. år fordeles likt over 12 måneder i alle bedrifter med virkning fra 1. januar 2019. Lokale ordninger (i bedriftsavtaler eller særavtaler mv.) som er basert på 12,5 måneders lønn, endres til nytt system med 12 måneders lønn fra 1. januar 2019.

4     Timelønnssatser utregnes etter 160 timer pr. måned.

5     For de ansatte endringen gjelder, heves fastlønnen med 0,44 prosent pr. 1. januar 2019.»

Merknad til 3, 4 og 5:
«Hevingen av fastlønnen ifm. overgangen til 12 måneders lønnssystem skal ikke påvirke lokale og sentrale lønnsoppgjør i endringsåret og etterfølgende år.»

Tidspunkt

For medlemsbedriftene innebærer overgangen at det gjeldende ordinære 12,5-måneders regulativet bortfaller pr. 31/12-2018 og blir erstattet av et nytt midlertidig 12-måneders regulativ fra 1/1-2019, der satsene er økt med 0,44 prosent. Det nye midlertidige regulativet er godkjent av alle tariffpartene. Regulativet er midlertidig som følge av enighet om partssammensatt arbeid med intensjon om å gå over til trinnløst system (uten lønnsregulativ) i løpet av 2019. Regulativet er merket grønt for å skille det fra gjeldende regulativer.

Kompensasjon

I 12-måneders regulativet er månedslønn, timelønn, overtid, og kompensasjon for ordinær arbeidstid utenfor normalarbeidsdagen fra 0800-1600 høyere enn 0,44 prosent over satsene i det ordinære 12,5-måneders regulativet. Dette skyldes at den halve ekstra månedslønnen fordeles på lønnen gjennom årets måneder. Likevel er det slik at en overgang fra 12,5 til 12 medfører en lavere samlet utbetaling for de ansatte på et helt år. Dette skyldes ordningen med trekk i lønn for ferie, som erstattes av utbetaling av feriepenger. Oppsummert er forklaringen slik:

Fordi månedslønnen i 12-månedersregimet er høyere, blir lønnstrekket for ferie høyere. Feriepengeutbetalingen blir lavere, fordi feriepengegrunnlaget året før blir lavere etter at man har trukket ut en høyere lønn.

Tariffpartene har foretatt noe ulike beregninger av forskjellen, men er enige om at effektene av dette kompenseres med et påslag på lønningene for de som omfattes av overgangen med 0,44 prosent.

Hvem gjelder endringen for?

Mange av medlemsbedriftene praktiserer allerede 12-måneders lønn og benytter et avvikende 12-måneders regulativ allerede. De kan fortsette med satser fra dette gjeldende 12-måneders regulativet også etter årsskiftet 2018/2019. Overgangen til 12-måneders regulativ omfatter ikke disse bedriftene og det påløper intet tap for de ansatte.

Vi er kjent med at det hos flere medlemsbedrifter praktiseres lønn etter både 12,5- og 12-måneders regimet. Idet kravet til kompensasjon kun er relevant for den gruppen som har 12,5 måneders lønn i 2018, vil man få en løsning der man fra 1. januar 2019 praktiserer lønn fra to ulike 12-måneders-regulativer, hhv. dagens avvikende regulativ og det nye midlertidige fra 1/1-2019. Dette vil vare frem til begge regulativer avløses av et trinnløst lønnssystem, som tariffpartenes utvalg arbeider for å avvikle i løpet av 2019. For den gruppen som allerede har 12 måneders lønn oppstår det ikke noe lønnstap, og det er derved ikke noe som skal kompenseres.

I perioden frem til avviklingen av lønnstrinnsystemet vil det derved eksistere to lønnsregulativer der satsene for årslønn, månedslønn og timelønn vil være forskjellige. Hvilket lønnstrinn man er plassert på, vil derved etter nyttår kunne relatere seg til to ulike 12-måneders regulativer, med forskjellige satser. Det er viktig at medlemmene som praktiserer begge regulativer, merker seg dette og finner egnede måter å håndtere det på.

Lokale ordninger (i bedriftsavtaler eller særavtaler mv.) som er basert på 12,5 måneders lønn, må også endres til nytt system med 12 måneders lønn fra 1. januar 2019.

Ansatte som har lønn høyere enn regulativets høyeste trinn omfattes i prinsippet ikke av endringen i §7 i sentralavtalen. Det er imidlertid vår intensjon og anbefaling at næringen går helt bort fra regimet med 12,5 månedslønner pr. år.

Månedslønnen regnes ut som årslønnen delt på 12. Timelønnssatser utregnes etter 160 timer pr. måned. Overtidssatser utregnes som månedslønn delt på 155, med 50, el. 100 prosent påslag.

For ansatte som er lønnet høyere enn topptrinnet i det midlertidige lønnsregulativet, og har rett til overtidsbetaling, (ikke ledende, eller særlig uavhengig stilling) følger utregningen AML §10-6 nr. 11.

Spørsmål om overgangen kan rettes til arbeidslivsområdet.