Hovedavtalene

Finans Norge har inngått hovedavtaler med Finansforbundet og LO, samt hovedavtaler/overenskomster med Tekna, Nito, Econa og Juristforbundet. Her finner du alle hovedavtalene.

Finans Norge har inngått tilnærmet likelydende hovedavtaler med Finansforbundet og LO (med fagforbundene Handel & Kontor og Fagforbundet). Avtalene inngår som første del av sentralavtalene med de samme fagforeningene.

Hovedavtalene inneholder, sammen med reglene i arbeidstvistloven, bestemmelser om konflikt- og tvisteløsning og arbeidskamp, lokale tariffavtaler (bedriftsavtaler) og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedavtalene danner også grunnlaget for samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i den enkelte bedrift.

Varighet og omfang

Hovedavtalen har normalt en varighet på 4 år, men dersom en av partene krever det, skal det føres forhandlinger om endringer to år etter at en ny hovedavtale har trådt i kraft. Selv om hovedavtalen er sagt opp og det tar tid å oppnå enighet om en ny revidert avtale, gjelder den gamle inntil det er oppnådd enighet i hovedavtaleforhandlingene (ettervirkning).

Finans Norge har også inngått hovedavtaler med Tekna, Nito, Econa og Juristforbundet som er tilnærmet likelydende. Det er ikke inngått egne sentralavtaler (overenskomster) med nevnte fagforeninger; i stedet utgjør disse hovedavtalene den samlede sentrale tariffreguleringen. Disse hovedavtalene er på den bakgrunn benevnt «Hovedavtale/Overenskomst». Denne avtalen kan gjøres gjeldende hos arbeidsgivermedlemmer etter krav fra Tekna/Econa/NITO/Juristforbundet eller Finans Norge, så fremt bestemte vilkår for avtaleopprettelse er oppfylt.

Se alle hovedavtalene i Finans Norges dokumentbibliotek