Bedriftsavtaler

Arbeidsgivermedlemmer som er bundet av Sentralavtalen med Finansforbundet og/eller LO skal inngå en lokal tariffavtale – bedriftsavtale – med det lokale leddet av Finansforbundet og/eller LO-forbundet.

Det er bedriftens ledelse (eller den ledelsen bemyndiger) og hovedtillitsvalgt som inngår avtalen på vegne av bedriften og den lokale fagforeningen.

Hovedavtalen § 4-2 fastsetter hva en bedriftsavtale kan og skal regulere. Finans Norge har utarbeidet et eksempel/mal for bedriftsavtale (krever arbeidsgiverpålogging).

Bestemmelser i bedriftsavtalen kan ikke stride mot Sentralavtalen eller Hovedavtalen. Ved motstrid vil Hovedavtalens og Sentralavtalens bestemmelser ha forrang.

Dersom partene ikke kommer til enighet om bedriftsavtalens innhold (enten ved inngåelse eller reforhandling), inneholder Hovedavtalen § 7-1 nærmere bestemmelser om tvisteløsningen. Ved uenighet om bedriftsavtalens eksisterende innhold; se Hovedavtalen § 7-2.

Varighet

Bedriftsavtalen skal ha en varighet på 2 år og en oppsigelsesfrist på 3 måneder, med mindre annet avtales mellom bedriftsavtalens parter. Dersom bedriftsavtalen ikke skriftlig sies opp innen fastsatt oppsigelsesfrist, gjelder den videre for ett år av gangen (prolongasjon).

Tekna, Nito, Econa og Juristforbundet

Finans Norges Hovedavtale/Overenskomst med Tekna, Nito, Econa og Juristforbundet inneholder ikke noen tilsvarende plikt til å inngå en lokal tariffavtale. Det er likevel tariffpartenes intensjon at Hovedavtalen/Overenskomsten utfylles i en lokal avtale, se Hovedavtale/Overenskomst § 11. En slik lokal avtale kan sammenlignes med (og har samme status som) en særavtale som beskrevet i Finansforbundets og LOs hovedavtaler kapittel 5.