Stortinget har vedtatt ny lov om Finanstilsynet

Illustrasjon av hånd som holder en vektskål som symboliserer rettsvesenet.

En ny finanstilsynslov ble vedtatt 21. juni. Loven regulerer tilsyn med foretak innen finanssektoren og finansmarkedene, og setter viktige rammer for hvordan Finanstilsynet skal utøve sine oppgaver. Reglene er derfor helt sentrale for alle foretak som yter finansielle tjenester, herunder både banker og forsikringsselskaper.

Med den nye loven vil gi Finanstilsynet få bedre juridiske rammer for virksomheten, tilpasset fremtidens finansmarkeder og EUs sektorregelverk på finansområdet. Dette er godt nytt for både tilsynet selv og ikke minst foretakene innen finanssektoren.   

Finans Norge har vært positive til lovprosessen og bidratt med mange innspill helt fra Finanstilsynslovutvalget ble nedsatt og frem til Stortinget behandlet lovforslaget.

 

Se vår oversikt over endringer i loven

Ny finanstilsynslov

Ny finanstilsynslov ble vedtatt i Stortinget 21. juni 2024. Her gir Finans Norge en oversikt over hva som er nytt i loven, og hvilken betydning den vil få for våre medlemsbedrifter.

  • Carl Flock
  • Juridisk fagdirektør/advokat