Skadestatistikk for 1. kvartal 2024

Grafisk fremstilling av statistikk, graf. Foto.

Foto: Kiattisak/Adobe Stock

Erstatningene for landbasert norsk forsikring er totalt på 18,4 milliarder kroner hittil i år, mot 14,6 milliarder kroner i fjor til samme tid. Skadetall fra Norsk Naturskadepool kommer i tillegg.

Økningen fra i fjor på 3,8 milliarder kroner skyldes i stor grad økte motorvognskader (1,4 milliarder), mer vannskader på bygning og innbo (1,3 milliarder) og mer reiseskader (139 mill.kr). Det er også økte erstatninger på personproduktene slik som yrkesskade, ulykke, barn og kritisk sykdom, med til sammen 221 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Bruk av behandlingsforsikring er derimot noe redusert.

Motor – krevende kjøreforhold

Erstatning på motorvogn totalt ble på 6,9 milliarder kroner som er en økning på 25 prosent fra i fjor. Det er kasko som har økt mest i kroner. Mens tyveri fra kjøretøy har prosentvis økt mest fra i fjor med 113 prosent, men utgjør «bare» 55 millioner kroner hittil i år. Skade på bilglass er på nesten 534 millioner kroner hittil i år, som er nesten 12 prosent mer enn i fjor. Det er også stor økning av erstatning etter ansvar – påkjørsler – med 30 prosent fra i fjor; samlet er det ansvarsskader for 1,6 milliarder kroner hittil i år.

Hus, hjem, hytte – mer brann- og vannskader

For hus, hjem og hytter ble de totale erstatningene hittil i år på 3,9 milliarder kroner, en økning på 54 prosent fra i fjor. Brannskadene ble på 996 millioner kroner som er en økning på 46 prosent fra i fjor, og vannskadeerstatningene økte med hele 83 prosent, til 1,8 milliarder kroner hittil i år.

Næringsbygg og landbruk – mye vannskader og mindre brann

Hittil i år ble det erstattet næringsbyggskader for nesten 2,7 milliarder kroner mot 2,2 milliarder i fjor. Økningen skyldes vannskader, som ble på nesten 1,1 milliarder hittil i år, en økning på 79 prosent. Brannskadene er redusert fra i fjor med 23 prosent og utgjør nå nesten 775 millioner kroner. I fjor var det en del større branner, mens i første kvartal i år har vært færre slike.

Reiseforsikring –økt reising

Hittil i år er det meldt nesten 93.000 reiseskader som er en økning på rundt 9 prosent fra i fjor. Samlet erstatning hittil er på 758 millioner kroner, mot fjorårets 619 millioner. Til tross for ugunstig kronekurs og «dyrtid» ser det ut til at reiseaktiviteten øker og med det skadene. Sykdomserstatningen hittil i år er på nesten 368 millioner kroner, en økning på nesten 45 prosent fra i fjor og utgjør 48 prosent av de totale erstatningene på reiseforsikring.   

Behandlingsforsikring – redusert bruk

Det er fortsatt noe økning i porteføljen på behandlingsforsikring, men mindre enn tidligere. Det er også innført egenandel på enkelte behandlinger som kan ha medført mindre bruk. Hittil i år er det 1 prosent færre tilfeller og 2 prosent redusert erstatning. Bruken er mest redusert på fysioterapi/kiropraktikk, mens det fortsatt er økning i bruk av psykologi og psykiater.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon