Finanstilsynet: Solide banker med lave utlånstap

Publisert

Barcode på Bjørvika, Oslo. Foto.

Foto: Adobe Stock/Vladimir Mucibabic

Høy gjeld og høye eiendomspriser utgjør fortsatt de viktigste sårbarhetene i norsk økonomi konkluderer Finanstilsynet i sitt ferske «Finansielt utsyn». Men Finanstilsynet forventer myk landing i norsk økonomi og lavere renter.

Hvert halvår kommer Finanstilsynet med en grundig gjennomgang av soliditeten i det finansielle systemet. Rapporten midtveis i 2024 konkluderer med at norske banker samlet sett er lønnsomme, solide og har lave utlånstap. Men rapporten peker også på mange kjente risikofaktorer og sårbarheter for norsk økonomi og følgelig for bankenes soliditet. Tilsynet trekker frem disse faktorene når de skal beskrive risikofaktorer:

  • Høy gjeldsbelastning blant husholdninger, foretak og myndigheter i mange land

  • Økte renter

  • Næringseiendom

  • Krig og geopolitiske spenninger

  • Cyberangrep

  • Klimaendringer

Samtidig påpeker Finanstilsynet at lavere kredittvekst og økt nominell inntektsvekst har bidratt til en viss reduksjon i husholdningenes gjeldsbelastning de to siste årene. Det kan tilsi at den finansielle sårbarheten ikke bygger seg videre opp. 

– Finanstilsynets gjennomgang viser at bankene overoppfyller samtlige norske kapitalkrav, og at den ligger helt i den øvre enden av Norges Banks intervall for optimal kapitaldekning, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked. Foto: Kilian Munch.

Kriser kan komme brått, spre seg raskt og forsterkes i det finansielle systemet, påpeker Finanstilsynet, og derfor må bankene ha tilstrekkelig soliditet til å kunne bære risiko og yte lån i nedgangstider. Derfor gjennomfører Finanstilsynet såkalte stresstester. I stresscenarioet legger tilsynet inn at en forverring av geopolitiske konflikter fører til høyere inflasjon og renter nasjonalt og internasjonalt, nedgang i BNP, økt arbeidsledighet og fall i bolig- og næringseiendomspriser. Bankenes tap på utlån øker, særlig på utlån til bedrifter, men også på utlån til personer. Tapene blir høye, men vesentlig lavere enn bankenes tap under bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet, konkluderer Finanstilsynet. Tilsynet understreker at dette scenarioet har lav sannsynlighet.

– Norske bankers motstandskraft fremkommer tydelig av Finanstilsynets kraftige stresstest, der bankenes resultater svekkes av reduserte inntekter og store utlånstap. Forutsatt at kravet til motsyklisk kapitalbuffer settes til null, vil flertallet av bankene fortsatt oppfylle det samlede kapitalkravet, og gjennomgående vil alle bankene oppfylle det risikobaserte minstekravet til ansvarlig kapital. For de 17 største bankkonsernene faller den uvektede kjernekapitaldekningen til 5,8 prosent, godt over minstekravet på 3 prosent. Finanstilsynets analyse illustrerer godt den betydelige robustheten i norsk banknæring, påpeker Johansen.

Skade, liv og pensjon

Finanstilsynet konkluderer med at norske livsforsikringsforetak og pensjonskasser har god lønnsomhet og soliditet. Det økte rentenivået har bedret soliditeten i livsforsikringsforetakene. Finanstilsynet forventer at pensjonsinnretningene i sin kapitalplanlegging tar høyde for risikoen i eiendomsmarkedene. For skadeforsikringsforetakene har flere og større vær- og naturskader, i tillegg til økt egenregning på reassuranse, ført til svekket inntjening og økt risiko.