Norges Bank med uendret motsyklisk buffer og råd om videreført systemrisikobuffer

Publisert

– I rapporten påpekes det at de fleste husholdningene og bedriftene håndterer økte kostnader og at norske banker er solide og godt rustet til å tåle økte tap, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Norges Bank har i dag fremlagt den halvårlige rapporten Finansiell stabilitet, der det finansielle systemet vurderes som robust. Norges Bank har opprettholdt kravet til bankenes motsykliske kapitalbuffer på 2,5 prosent og anbefaler Finansdepartementet å videreføre kravet til systemrisikobuffer på 4,5 prosent.

Ifølge Norges Bank er det fortsatt en forhøyet risiko og sårbarhet i det norske finansielle systemet, men samtidig er motstandskraften god. Utsiktene for finansiell stabilitet er ikke vesentlig endret siden forrige rapport fra november i fjor.

Norges Bank fremhever at bankene er lønnsomme og at de oppfyller kapital- og likviditetskrav med god margin. Lønnsomheten utgjør førstelinjeforsvaret mot tap, og soliditetsstresstesten i denne rapporten illustrerer at bankene tåler store utlånstap samtidig som de fortsatt kan opprettholde utlånsaktiviteten. Norges Bank venter at bankenes netto renteinntekter vil avta og at utlånstapene vil øke noe. Bankenes lønnsomhet ventes derfor å bli lavere og nærme seg et normalnivå.

– I rapporten påpekes det at de fleste husholdningene og bedriftene håndterer økte kostnader og at norske banker er solide og godt rustet til å tåle økte tap, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked. Foto: Kilian Munch.

Norges Bank viser også til at klimaendringer og energiomstilling vil føre til økte kostnader for mange husholdninger og foretak i årene som kommer og at klimaomstillingen kan påføre bankene tap. Videre angis det at cyberangrep kan være en kilde til likviditetsrisiko. For å styrke generell motstandskraft mot likviditetsproblemer anbefaler Norges Bank at bankene bør begrense hvor mye verdipapirer utstedt av andre banker de holder i likviditetsreserven.

Norges Bank mener dessuten at kravene til kapitalbuffere bør opprettholdes. Det påpekes at dersom norske myndigheter over tid skal opprettholde nasjonalt styringsrom, er det viktig at andre land anerkjenner norske krav slik at utenlandske banker må følge norske kapitalkrav for eksponeringer i Norge. Tilsvarende pålegges norske banker relevante krav fastsatt i andre EU/EØS-land for eksponeringer i disse landene, noe som legger til rette for gjensidig anerkjennelse over landegrenser.

– Det norske markedet består av både norsk- og utenlandskregulerte banker, og skal en oppnå likeverdige konkurransevilkår i det norske markedet, må alle relevante EU/EØS-stater anerkjenne slike bufferkrav der dette i utgangspunktet er frivillig. Slik anerkjennelse er en forutsetning for at alle bankene i det norske markedet vil bli omfattet av de samme generelle kravene. Da må kravene være særskilt begrunnet og overlappende virkemiddelbruk må unngås, sier Johansen.

– Ut fra hensynet til jevnbyrdige konkurransevilkår er det avgjørende at Finansdepartementet nå grundig vurderer innretningen av og begrunnelser for norske bufferkrav slik at disse blir fullt ut anerkjent av samtlige relevante EU/EØS-stater, understreker Johansen.

Henrik Andersen. Foto.