Markedsstatistikk for skadeforsikring 4. kvartal 2023

Visuelle grafer i 3D. Foto.

Foto: Aiakos/Adobe Stock

Siden tredje kvartal har samlet premievolum økt med rett under 1 milliard kroner. Her finner du flere tall for markedsandeler og utvikling for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Premievolum

I skadeforsikring var samlet premievolum per 4.kvartal 2023 på nesten 84,8 milliarder kroner – en økning på 8 prosent fra 4.kvartal 2022. Premieveksten er noe mindre enn tidligere i 2023. Hvis premievolumet for 2022 KPI-justeres til 2023-kroner, ville årlig premievekst blitt på drøye 3 prosent. 

Premievolumet på næringsforsikring og kollektive avtaler økte med drøyt 9 prosent, mens for private og individuelle avtaler var økningen på nesten 8 prosent fra 4.kvartal 2022. På private og individuelle avtaler er volumveksten størst på personproduktene, slik som behandlingsforsikring og kritisk sykdom.

Hva er samlet premievolum?

Samlet premievolum betyr her summen av årspremier for de kontraktene som er i kraft per siste kvartal. Betegnes som bestandspremie i statistikken. Premien er inklusive rabatter/tillegg og eksklusive naturskadepremien på bygning/innbo og eksklusive trafikkforsikringsavgift på motorkjøretøy.

Forklaring til grafen:
*) KPI økte med 4,8 prosent fra desember 2022 til desember 2023.
Person privat inneholder forsikring av barn, ulykke, behandling og kritisk sykdom. Person næring inneholder lovpålagt yrkesskadeforsikring og personprodukter utover loven, samt kollektive avtaler på ulykke, behandling og kritisk sykdom. Øvrig spesial privat inneholder forsikringer av fritidsbåt, kjæledyr, eierskifte. Spesial næring inneholder forsikring av husdyr, transport, ansvar og fiskeoppdrett.

Motorkjøretøy og trafikkansvar

Motorforsikringer har et samlet premievolum på 31,4 milliarder kroner som er en økning på rundt 7 prosent fra 4.kvartal 2022. Trafikkansvarspremien utgjør 9,8 milliarder kroner av den totale motorpremien, og økningen fra i fjor er på 6 prosent. At premievolumet øker, kan ha sammenheng med dyrere biler, dyrere reparasjoner og økt skadefrekvens.

Antall trafikkforsikrede personbiler og øvrige typer av motorkjøretøy er redusert fra 4.kvartal 2022; bortsett fra traktor/arbeidsmaskin og småelektriske kjøretøy (el-sparkesykler). Reduksjonen i trafikkansvar kan ha sammenheng med at det har blitt enklere å midlertidig avskilte kjøretøy. Fra september 2022 ble det innført mulighet for midlertidige avskilting digitalt; altså uten å levere inn skiltene.  

Elsparkesykler

Fra og med 1.januar 2023 ble det forsikringsplikt for privateide småelektriske kjøretøy. Siden det ikke er registreringsplikt for slike kjøretøy, er det vanskelig å vite hvor mange som finnes i markedet. Per 4.kvartal 2023 kan det fortsatt se ut som det er relativt få som har forsikret seg. Antallet er på 79.200 forsikrede kjøretøy, en økning fra 72.800 per 3.kvartal 2023. Mange som eier et slikt kjøretøy tenker kanskje at de ikke bruker det om vinteren, selv om brann- og tyveri-risikoen fortsatt er aktuell.

Hus, hytter og bygninger

Hjem, villa og hytte har et premievolum på nesten 15,9 milliarder kroner, som er en økning på nesten 7 prosent fra i fjor. Premieveksten skyldes kombinasjon av flere forsikringer og prisvekst. Antall forsikrede objekter/bygninger økte totalt med drøye 1 prosent, hvorav antall hjemforsikringer økte med nesten 2 prosent fra i fjor, mens villa- og hytteforsikringer økte med rett under 1 prosent. Premien for næringsbygg økte med 11 prosent fra i fjor og har nå et premievolum på 12,8 milliarder kroner.

Merk at premieberegningsgrunnlaget (fullverdigrunnlaget) for bygning- og innbo-forsikringer, økte med 6,8 prosent på bygningsdelen, 5,4 prosent på innbodelen, og 9,9 prosent på maskinløsøre per 1.januar 2023.

Personforsikring

Personproduktene samlet har et premievolum på 13,4 milliarder kroner, hvor 39 prosent gjelder private/individuelle avtaler slik som ulykke, barneforsikring, kritisk sykdom og noe behandlingsforsikring. De fleste avtalene på behandlingsforsikring er fortsatt via arbeidsgiver med 89 prosent. Men økningen fra 4.kvartal 2022 er størst på individuelle avtaler med nesten 13 prosent i antall forsikrede. Totalt er det nesten 817.000 forsikrede som har behandlingsforsikring per 4.kvartal 2023, som er en økning på 9 prosent fra samme kvartal i 2022. Antall forsikrede på produkt kritisk sykdom har økt med nesten 6 prosent fra 2022 og er nå på 556.000 og her er de fleste avtalene individuelle. På barneforsikring er det nesten 657.000 forsikret, en økning på 1 prosent fra samme kvartal i 2022.

Siste ti år er økningen på rundt 100 prosent på antall forsikrede med behandlingsforsikring, 15 prosent med barneforsikring og nesten 110 prosent som har kritisk sykdom.

Markedsutvikling

De fire største selskapene har redusert noe i samlet markedsandel, fra 76,7 prosent 4.kv.2022 til nå 75,8. Av de fire største selskapene er det bare Gjensidige som har økt markedsandel fra 2022 til 2023, mens de øvrige tre har redusert markedsandel.

Storebrand Skadeforsikring er femte største selskap med 5,3 prosent av markedet (Danica’s portefølje ble overtatt av Storebrand fra 1.juli 2022). Storebrand er et av de mindre selskapene som øker mest, sammen med KLP og WaterCircles, samt Protector. Protector er hovedsakelig et næringsselskap. Eika Forsikring og Fremtind har intensjon om sammenslåing i løpet av 2024, hvor Eika har en markedsandel på 4,0 prosent nå per 4.kvartal 2023.

Grafen viser markedsandel per 4.kvartal i år og 4.kvartal i fjor basert på premie.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon