Norske banker er robuste

Publisert

Barcode i Oslo med refleksjon av vannet. Foto.

Foto: william87/Adobe Stock

Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn» viser at de norske bankene oppnår gode resultater og oppfyller de regulatoriske kapitalkravene. God lønnsomhet og bedret soliditet har styrket bankenes evne til å tåle tap og tilby kreditt ved et økonomisk tilbakeslag.

I rapporten viser Finanstilsynet til at den økonomiske aktiviteten har holdt seg forholdsvis godt oppe gjennom 2023, og arbeidsledigheten er fortsatt lav. Dette gjenspeiles i lave utlånstap i bankene. De lave tapene har sammen med økte netto renteinntekter og lave driftskostnader bidratt til gode resultater i bankene.

Finanstilsynet peker på at rentenivået er ventet å holde seg høyere enn det svært lave nivået i forkant av renteoppgangen, og at det trolig vil gi noe økte utlånstap og lavere netto renteinntekter i norske banker fremover. Et høyere rentenivå vil også redusere faren for ytterligere oppbygging av finansielle ubalanser.

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked. Foto: Kilian Munch.

– Finansielt utsyn viser at lønnsomheten i bankene er god. Dette er førstelinjeforsvaret hvis tapene skulle øke. Finanstilsynet peker også på de norske bankenes rene kjernekapitaldekning har økt betydelig de siste 15 årene og at bankene oppfyller kapitalkravene. Det viser at de norske bankene også har et solid andrelinjeforsvar mot tap, påpeker Erik Johansen, direktør i Finans Norge.

Finanstilsynet påpeker at den høye lønnsomheten gir norske banker en god anledning til å øke kapitaldekningen. Tilsynet forventer at norske banker vurderer risikoen i utlånsporteføljene og behovet for tapsavsetninger grundig, og utviser forsiktighet i utbyttebetalinger og eventuelle tilbakekjøp av egne aksjer.

Bankene bør kunne opprettholde normal utbyttepraksis

Også Norges Bank har nylig i rapporten Finansiell stabilitet, vektlagt at norske banker er lønnsomme og oppfyller kapital- og likviditetskrav med god margin. Norges Bank har fremhevet at det norske finansielle systemet er robust og at sårbarhetene i det finansielle systemet er lite endret.

– Norske banker er pålagt de høyeste kapitalbufferkravene i hele EU/EØS-området, og disse kapitalbufferne tar høyde for makro- og systemrisiko. Som Norges Bank har understreket er det heller ikke slik at sårbarhetene i det finansielle systemet nå øker. Norske banker som har god lønnsomhet, lave tap og oppfyller høye kapitalkrav med god margin bør kunne få opprettholde normal praksis for utbetalinger av utbytte, påpeker Johansen.