Fornuftig pensjonsforvaltning forutsetter amortisert kost

Publisert

En mann og en kvinne skriver notater mens de går gjennomgår flere papirer. Foto.

Foto: radekcho/Adobe Stock

Adgangen til å føre obligasjoner til amortisert kost, setter pensjonsleverandørene i stand til å ta økt risiko i kapitalforvaltningen. Finans Norge har i et brev til Finanstilsynet, svart på Finanstilsynets bekymring for konsekvensene av at livselskapene er gitt anledning til å føre rentepapirer til amortisert kost.

Finanstilsynet har i et likelydende brev til norske livselskaper av 15. desember i år stilt spørsmål ved om det er i kundens interesse å ha en høy andel av kundemidlene plassert i rentebærende papirer som er ført til amortisert kost. Finanstilsynet tar opp det samme spørsmålet i Finansielt utsyn for desember 2023.

Finans Norges entydige svar på dette er, ja, det er i kundens interesse å føre obligasjoner til amortisert kost. Kort oppsummert setter amortisert kost selskapene i stand til å ta økt risiko i forvaltningen av kundens pensjonsmidler. Pensjonsleverandørene ønsker å utnytte denne risikobærende evnen for å skape meravkastning, som igjen danner grunnlaget for selskapets fortjeneste og som også vil gi høyere pensjon til kundene.

Finansdepartementet fastsatte senest høsten 2022 forskriftsregler som viderefører pensjonsleverandørenes adgang til å føre obligasjoner og utlån til amortisert kost. Finans Norge ser ingen grunn til å endre dette regelverket. Tvert imot er det svært viktig at regelverket videreføres, også av hensyn til kundene.

Finanstilsynets vurdering synes å bygge på enkelte misforståelser, og Finans Norge har i brevet forsøkt å oppklare disse og å klargjøre hvorfor amortisert kost er gunstig for kundene.