Lovforslag om utdelinger fra finansforetak

Publisert

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, mener at sparebankutvalgets mandat ikke bør begrenses gjennom andre lovprosesser.

Tidligere i år sendte Finansdepartementet på høring forslag til endringer i regelverket om utdelinger av overskudd fra finansforetak. Finans Norge er overrasket over at departementet ikke avventer den kommende sparebankutredningen.

Bakgrunnen for høringen var vurderingen fra Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) om hvilke krav som må stilles for at norske kapitalinstrumenter skal kunne godkjennes som ren kjernekapital (CET1). En slik godkjenning er avgjørende for at dagens kapitalsammensetning i bankene skal kunne oppfylle de myndighetsfastsatte kapitalkravene.  

Finansdepartementet har nå sendt sine vurderinger av forslagene fra høringsrunden til Stortinget.

Finansdepartementet følger opp temaer som ligger under Sparebankutvalget  

– Vi er overrasket over at departementet ikke avventer den kommende sparebankutredningen, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Sparebankutvalget ble nedsatt av regjeringen i august, med et bredt mandat, for å utrede sparebankers kapitalstruktur. En sentral del av utredningen vil dreie seg om nettopp regelverket om sparebankenes disponering av overskudd til egenkapitalbeviseierne og allmennyttige formål.

Avgjørende at Sparebankutvalget vurderer helheten

Finans Norge påpekte i høringen i vinter at enkelte av EBAs vurderinger av norske egenkapitalbevis fremstår uklare i lys av de relevante EU-reglene.

– Det er viktig at man i den videre prosessen foretar en utfyllende vurdering av EBAs premisser for vurderingen av nødvendige lovendringer innenfor dette feltet. Sparebankutvalget er et ekspertutvalg som er satt ned for å foreta en grundig utredning av disse spørsmålene. Utvalgets mandat bør derfor ikke begrenses gjennom andre lovprosesser, slik at utvalget kan foreta en helhetlig vurdering av alle relevante problemstillinger rundt sparebankers kapitalstruktur, sier Johansen.

  • Erik Johansen
  • Direktør bank og kapitalmarked
Ansattbilder. Portrettfoto.
  • Therese Riiser
  • Administrerende direktør Sparebankforeningen