Ber om innsyn i dialogen mellom Finanstilsynet og EBA

Publisert

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, er enig med Therese Riiser, administrerende direktør i Sparebankforeningen, at vurderingene om egenkapitalbeviset fra EBA er noe ufullstendige.

Grunnlaget for EBAs konklusjoner bør bli bedre belyst, mener Finans Norge og Sparebankforeningen som i dag har bedt om innsyn i all korrespondanse mellom Finanstilsynet og EBA angående vurderingene av om egenkapitalbeviset kvalifiserer som ren kjernekapital etter EU-regelverket.

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har vurdert om norske kapitalinstrumenter – aksjer, egenkapitalbevis og medlemsinnskudd – kvalifiserer som ren kjernekapital. EBA har godkjent de norske instrumentene under forutsetning av at norske myndigheter gjennomfører visse endringer.

Basert på dette foreslo Finanstilsynet tidligere i år enkelte endringer i finansforetaksloven, og EBAs vurderinger antas også å være sentrale for det pågående utredningsarbeidet som utføres av det regjeringsoppnevnte Sparebankutvalget.

Ufullstendige vurderinger av EBA

– Vurderingene fra EBA angående egenkapitalbeviset er knappe og noe ufullstendige. Vi mener dessuten at den norske reguleringen av egenkapitalbeviset er i tråd med gjeldende EU-regelverk. Finanstilsynet har selv påpekt at det rettslige grunnlaget for EBAs konklusjoner kan virke uklart. Nettopp derfor er det påkrevd med ytterligere utredning og fullt innsyn i dialogen mellom tilsynet og EBA, sier Therese Riiser, administrerende direktør i Sparebankforeningen.

Sparebankutvalgets utredning

– Det er avgjørende at norske myndigheter ikke trekker forhastede konklusjoner. Med usikkerheten om EBAs vurderinger, er det behov for ytterligere oppfølging av EBA for å foreta avklaringer. Ikke minst er det viktig at Sparebankutvalget foretar godt avveide og helhetlige vurderinger. Alle berørte parter bør nå få innsyn i den samlede korrespondansen mellom EBA og tilsynet, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.