Vil legge til rette for boligkjøpsmodeller

Publisert

Mann. Foto.

Foto: CF-Wesenberg

Hvis man ønsker flere inn på boligmarkedet, er det bedre å se på utlånsreguleringen enn å omgå skrankene gjennom utvikling av nye boligkjøpsmodeller. – En enkel løsning er å øke fleksibilitetskvoten i utlånsforskriften, samt tillate utbyggere, som typisk borettslag eller kommuner, å stille garanti for en andel av enhetene i nye prosjekter, sier Juridisk fagdirektør Carl Flock i Finans Norge.

Fremveksten av boligkjøpsmodellene, som leie til eie og deleie, har sammenheng med begrensningene i finansiering av boligkjøp som følge av bankenes utlånsregulering. Boligkjøpsmodellene som reguleres vil særlig være egnet for kjøpere som har tilstrekkelig inntekt, men utilstrekkelig egenkapital. Dette skriver Finans Norge i sin høringsuttalelse til kommunal- og distriksdepartementet.

Samtidig viser Finans Norge til at departementet også bør vurdere andre alternativer for å hjelpe flere til å eie sin egen bolig.

Bankene finansierer både utbyggersiden og forbrukernes kjøp av andeler

– Det har i praksis vært reist en rekke spørsmål til både finansiering og etablering av sikkerheter (pant) i boligkjøpsmodellene, som er av vesentlig betydning for både forbrukere, banker og utbyggere, sier Flock. 

Økt forutsigbarhet og reelt forbrukervern

– Endringene vil bidra til økt forutsigbarhet og forbrukervern innenfor et område som i dag fremstår som svært komplisert, og som omhandler den viktigste investeringen til private husholdninger.

For å bedre forbrukervernet bør imidlertid departementet vurdere behovet for ytterligere regulering av særlig deleie-modellene, samt hvordan kjøpet etter leieperioden skal gjennomføres.

– For å sikre et reelt forbrukervern bør det stilles nærmere krav til kjøpsavtalene i slike prosjekter.
Disse sidene av modellenes praktisering burde også vært underlagt nærmere omtale og vurdering i høringsnotatet.

Prinsipiell avklaring

I tillegg er det behov for en prinsipiell avklaring om etablering av boligkjøpsmodeller innebærer finansiering som er underlagt finansforetaksloven.

– Finans Norge og våre medlemmer bidrar gjerne med kompetanse som kan kaste lys over disse forholdene i departementets videre arbeid med boligkjøpsmodeller, avslutter Flock.