Markedsstatistikk for skadeforsikring 3. kvartal 2023

Grafisk fremstilling av statistikk, graf.

Siden forrige kvartal har samlet premievolum økt med 1,3 milliarder kroner. Her finner du flere tall for markedsandeler og utvikling for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Resultat av premievolum

I skadeforsikring var samlet premievolum per 3. kvartal 2023 på 83,8 milliarder kroner. Det er en økning på 8 prosent fra 3. kvartal i fjor. Premievolumet på næringsforsikring og kollektive avtaler økte med rundt 10 prosent, mens for private og individuelle avtaler var økningen på 7 prosent fra 3. kvartal 2022. På private og individuelle avtaler er volumveksten størst på personproduktene, slik som behandlingsforsikring og kritisk sykdom.

Hva er samlet premievolum?

Samlet premievolum er summen av årspremier for de kontraktene som er i kraft per siste kvartal. Betegnes som bestandspremie i statistikken. Premien er inklusive rabatter/tillegg og eksklusive naturskadepremien på bygning/innbo og eksklusive trafikkforsikringsavgift på motorkjøretøy

Forklaring til grafen:
Person privat inneholder forsikring av barn, ulykke, behandling og kritisk sykdom. Person næring inneholder lovpålagt yrkesskadeforsikring og personprodukter utover loven, samt kollektive avtaler på ulykke, behandling og kritisk sykdom. Øvrig spesial privat inneholder forsikringer av fritidsbåt, kjæledyr, eierskifte. Spesial næring inneholder forsikring av husdyr, transport, ansvar og fiskeoppdrett.

Motorforsikringer har et samlet premievolum på 31,2 milliarder kroner, og er en økning på hele 7 prosent fra 2022. Trafikkansvarspremien utgjør 9,7 milliarder kroner av den totale motorpremien, og økningen fra i fjor er på rett under 4 prosent. At premievolumet øker, kan ha sammenheng med dyrere biler og dyrere reparasjoner.

Trafikkforsikring 

Antall trafikkforsikrede personbiler økte med noe over 1 prosent. Økningen i antall forsikrede lastebiler, busser og varebiler har den største veksten med drøye 3 prosent fra samme kvartal i 2022, mens antall trafikkforsikrede to-hjulinger ble redusert med 3,4 prosent. Reduksjonen i trafikkansvar, spesielt for to-hjulinger, kan ha sammenheng med at det har blitt enklere å midlertidig avskilte kjøretøy.

Fra og med 1. januar i år har det blitt forsikringsplikt for privateide småelektriske kjøretøy. Siden det ikke er registreringsplikt for slike kjøretøy, er det vanskelig å vite hvor mange som finnes i markedet. Per 3. kvartal i år kan det fortsatt se ut som det er relativt få som har forsikret seg. Antallet er nå på drøye 70.000 forsikrede kjøretøy, en økning fra 48.000 per 2. kvartal i år.  

Hus, hytter og bygninger

Hjem, villa og hytte har et premievolum på 15,6 milliarder kroner, som er en økning på 6 prosent fra i fjor og 300 millioner fra forrige kvartals markedsstatistikk. Premieveksten skyldes kombinasjon av flere forsikringer og prisvekst. 

Antall forsikrede objekter/bygninger økte totalt med drøye 1 prosent, hvorav antall hjemforsikringer økte med nesten 2 prosent fra i fjor, mens villa- og hytteforsikringer økte med rett under 1 prosent. Premien for næringsbygg økte med 12 prosent fra i fjor og har nå et premievolum på 12,6 milliarder kroner.

Merk at premieberegningsgrunnlaget (fullverdigrunnlaget) økte med 6,8 prosent på bygning, 5,4 prosent på innbo, og 9,9 prosent på maskinløsøre per 1.januar i år.

Tall for personprodukt

Personproduktene samlet har et premievolum på 13,1 milliarder kroner, hvor 38 prosent gjelder private/individuelle avtaler slik som ulykke, barneforsikring, kritisk sykdom og noe behandlingsforsikring.

De fleste avtalene på behandlingsforsikring er fortsatt via arbeidsgiver med 89 prosent. Men økningen er størst på individuelle avtaler med nesten 13 prosent. Totalt er det litt over 805.000 forsikrede som har behandlingsforsikring per 3. kvartal 2023, som er en økning på nesten 7 prosent fra samme kvartal i 2022.

Antall forsikrede på produkt kritisk sykdom har økt med nesten 4 prosent fra i fjor og er nå på 541.000 og her er de fleste avtalene individuelle. De individuelle avtalene øker noe mer enn de kollektive; i likhet med behandlingsforsikring. Det er noe over 655.000 barn som er forsikret under produkt barneforsikring, en økning på 1 prosent fra i fjor.

Siste ti år er økningen på 84 prosent på antall forsikrede med behandlingsforsikring, 13 prosent med barneforsikring og 48 prosent med kritisk sykdom.

Markedsutvikling

De fire største selskapene har samlet markedsandel på 76,1 prosent, mot 76,9 i fjor. Tryg har redusert fra 14,3 til nå 13,5 prosent. (Codan Norge ble overtatt av Tryg Norge fra 1.april 2022). If Skadeforsikring er redusert fra 21,7 i fjor til nå 21,5 prosent. Fremtind forsikring er uendret med 14,8 prosent, mens Gjensidige øker fra 26,2 til 26,4 prosent.

Storebrand Skadeforsikring er femte største selskap med 5,2 prosent, og er et av de mindre selskapene som øker mest, sammen med KLP, KNIF og WaterCircles. (Danica’s portefølje er overtatt av Storebrand. Per 3. kvartal 2022 hadde Danica en markedsandel på snaue 0,1 prosent)  

Grafen viser markedsandel per 3. kvartal i år og 3. kvartal i fjor basert på premie.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon