Må få tillatelse fra Finanstilsynet for å ha med delårsresultat i kapitaldekningen

Publisert

Mann. Foto.

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, etterlyser rask og forutsigbar prosess. Foto: CF-Wesenberg

I et brev Finanstilsynet har sendt bankene presiseres det at det må søkes om tillatelse for å medregne delårsresultat i kapitaldekningen. Begrunnelsen er bestemmelser i kapitalkravsforordningen (CRR). Finans Norge mener det er viktig for bankene at Finanstilsynet har en rask og forutsigbar prosess for å behandle slike søknader.

I brevet informerer Finanstilsynet om krav og prosess for å medregne delårsresultat i kapitalen. Det følger av kapitalkravforordningen, som er innarbeidet i de norske kapitaldekningsreglene, at Finanstilsynet skal gi tillatelse til å medregne delårsresultat dersom bankene oppfyller visse betingelser. Overskuddet skal være revisorbekreftet, og søknaden skal inneholde en dokumentert redegjørelse for fradrag for forventede utgifter eller utbytter. Bankene ønsker som regel å medregne delårsresultater i ren kjernekapital når de kommuniserer kapitaldekningen til markedet i kvartalsrapportene.

Det er viktig for bankene at Finanstilsynet har en rask og forutsigbar prosess for å behandle slike søknader.

– Etter vår vurdering kunne instruksjonen fra Finanstilsynet presisert tydeligere om bankene må søke hvert kvartal eller om Finanstilsynet vil gi tillatelse til å medregne fremtidige delårsresultater uten ny søknad, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

– Det er ulik praksis rundt dette i Europa. Finans Norge anbefaler at prosess, krav til formalia og tilsynets behandlingstid samordnes og harmoniseres med andre lands myndigheter, sier Johansen. 

Les Finans Norges brev til Finanstilsynet.

  • Erik Johansen
  • Direktør bank og kapitalmarked
Henrik Andersen. Foto.
  • Henrik Andersen
  • Fagdirektør