Sikrer en grundig utredning av sparebanksektoren

Publisert

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor.

Regjeringen har i dag satt ned utvalget som skal se på kapitalstrukturen i sparebankene. Et viktig mål med utredningen er å legge til rette for gode og lønnsomme sparebanker også i fremtiden, samtidig som sparebankenes egenart og viktige samfunnsfunksjon ivaretas.

– Dette er et viktig arbeid som vi har ventet på skal igangsettes. Avklaring og forutsigbarhet for sparebankene er avgjørende, og gjennom dette utvalgsarbeidet håper vi sentrale problemstillinger skal avklares, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge.

Direktør i Sparebankforeningen, Therese Riiser er tilfreds med mandatet for utredningen og mener det vil sikre en grundig vurdering, i tråd med innspillene både Sparebankforeningen og Finans Norge har gitt.

– Jeg er glad utvalget har fått et mandat som er bredt og samtidig som det rammes godt inn gjennom måten regjeringen understreker betydningen av sparebanksektoren på. Det er et godt utgangspunkt for en grundig utredning, sier hun.

Finansministeren understreker i forbindelse med utredningen viktigheten av sparebankenes rolle for norsk næringsliv og husholdninger. – Sparebankene er viktige i det norske banksystemet. De finansierer næringsliv og husholdninger i sitt nærmiljø, men er også viktig regionalt og nasjonalt. De leverer ikke bare spare- og betalingstjenester, men gir også store bidrag til allmennyttige formål, som for eksempel kultur og frivillighet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP), og viser til at regjeringen med denne utredningen vil legge til rette for gode og lønnsomme sparebanker også i fremtiden, samtidig som sparebankenes egenart og viktige samfunnsfunksjon ivaretas.

Sparebankforeningen mener sammensetningen av utvalgsmedlemmer og en referansegruppe vil være en god modell for arbeidet.

Therese Riiser, administrerende direktør i Sparebankforeningen

Therese Riiser, administrerende direktør i Sparebankforeningen. Foto: Kilian Munch.

– Vi har vært opptatt av at sparebankene må være representert i et utvalg som er av så stor betydning for dem. Det er bra at utvalget er satt sammen av medlemmer som kjenner næringen godt. Kombinert med en referansegruppe bestående av blant annet representanter fra sparebankene, er jeg trygg på at utvalget har et godt utgangspunkt for å få belyst alle relevante sider av spørsmålene det skal vurdere, sier Riiser.

Finansdepartementet varsler også at høringen om utdelinger i finanssektoren vil bli fulgt opp i løpet av høsten.

– Vi ser frem til departementets oppfølging av høringen. Samtidig er det viktig for oss at dette sees i sammenheng med utredningen som utvalget nå skal i gang med, og at det gjøres en samlet og grundig vurdering av behovet for endringer i reguleringen av sparebankenes kapitalstruktur og egenkapitalinstrumenter, sier Riiser i Sparebankforeningen.