Styrker innsatsen for klimatilpasning

Publisert

Hus i vann etter flom. Foto.

Foto: A.Film/Adobe Stock

Klimaet er i store endringer, og konsekvensene vil ramme hele samfunnet. Da må vi tilpasse oss det nye klimaet for å redusere konsekvensene. Fredag la regjeringen frem en stortingsmelding om klimatilpasning.

Finans Norge er glade for at det nå har kommet en solid melding som omhandler forebygging. Klimatilpasning innebærer å forstå konse­kvensene av at klimaet endrer seg og iverk­sette tiltak for å på den ene siden å hindre eller redusere skade, og på den andre siden utnytte mulighetene som endringene kan innebære, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge.

Skadeforsikring ser klimaendringen

Erstatningene etter skader på bygninger og innbo etter vær- og naturskader har passert 30,3 milliarder kroner de siste ti årene, viser tall fra Finans Norges klimarapport 2023. De store hendelsene skjer oftere og oftere. Av de 10 største naturskadehendelsene siden 1980, har 7 av dem kommet etter 2010.

– Forebygging lønner seg. For hver krone brukt kan flere kroner spares inn hvis pengene brukes riktig. Faktabaserte tiltak hvor vi evner å prioritere det som gir best samfunnsøkonomisk verdi blir viktig fremover og vi er opptatt av at dette måles og følges opp fortløpende, sier Hodnesdal. Hun er derfor glad for at regjeringen nå forsøker å få på plass en overordnet og helhetlig klimatilpasningspolitikk.

Et viktig formål med denne stortingsmeldingen er å legge et rammeverk for en integrert og sam­ordnet innsats for klimatilpasning. Et forbedret styringssystem for det nasjonale klimatilpasnings­arbeidet skal bidra til at hensynet til et klima i end­ring blir vurdert og implementert systematisk i alle sektorer, og at arbeidet blir mer helhetlig og bedre samordnet. Det skal også bidra til at vi får mer kunnskap om utviklingen i risiko og sårbar­het for Norge, og mer kunnskap om effekter av innsats og tiltak.