Finans Norge støtter liberalisering av reglene om konsernfinansiering i finansforetaksloven

Publisert

Stabler med mynter, kalkulator med graf over. Foto med redigert graf over.

Finansdepartementet sendte i mars 2023 på høring et forslag til en rekke endringer i finansforetaksloven og tilhørende forskrifter som skal sikre korrekt gjennomføring av norske EØS-forpliktelser. Høringen hadde imidlertid også to forslag til endringer utover dette om henholdsvis regulering av internrevisjon i banker og adgangen til å yte finansiering mellom nærstående selskaper uten konsesjon.

Finans Norge har støttet endringene som skal sikre at norsk finansmarkedsregelverk gjenspeiler EØS-reglene på finansområdet og fremhever i sin høringsuttalelse det positive ved at Finansdepartement og Finanstilsynet prioriterer en slik gjennomgang av det norske regelverket. I et konkurranseperspektiv er det viktig at dobbeltregulering unngås og at norske gjennomføringsbestemmelser både materielt og formelt fremstår likelydende som i andre EØS-land.

Når det gjelder Finanstilsynets forslag om å innføre et generelt krav til internrevisjon i alle banker uavhengig av størrelse, er Finans Norge enig i at et slikt krav vil kunne bedre risikostyring og internkontroll, også i mindre banker. Samtidig vil forslaget medføre økte kostnader for disse bankene og Finans Norge har derfor bedt departementet foreta en nærmere vurdering av forholdsmessighet før man vurderer innføring av et slikt særnorsk krav. I en slik vurdering bør man også se på rettstilstanden i sammenlignbare EØS-land for å sikre mest mulig like krav. 

Finans Norge har også kommentert forslaget om å utvide unntaket fra konsesjonsplikten for finansieringsvirksomhet mellom foretak med betydelig eierinteresse. Utgangspunktet i norsk rett er at finansieringsvirksomhet kun kan drives av banker, kredittforetak og finansieringsforetak som har tillatelse til å drive slik virksomhet her i riket, med mindre annet følger særlige unntaksbestemmelser, jf. finansforetaksloven § 2-1 første ledd. Etter et unntak i loven anses det i dag ikke som finansieringsvirksomhet å yte kreditt eller garantier mellom foretak i samme konsern. Finanstilsynet foreslår at sistnevnte unntak utvides slik at finansiering også kan ytes til foretak med betydelig eierinteresse, konkret avgrenset til en eierandel som representerer mer enn en tredjedel (33,3 prosent) av kapitalen eller stemmene i foretaket.

Finans Norge støtter forslaget til å liberalisere reglene om finansiering av foretak hvor man har betydelig eierinteresse, noe som vil kunne bidra til lettere finansiering av næringslivet sammen med ordinær kreditt fra bankene. Grensen for «betydelig eierinteresse» bør imidlertid settes til 25 prosent eierandel, slik en tidligere arbeidsgruppe nedsatt av departementet har foreslått. Finans Norge har også foreslått enkelte andre endringer for å tilpasse reglene til konsern med større selskapsstrukturer, bl.a. for å møte finansieringsbehovet innen fornybarindustrien.

  • Carl Flock
  • Juridisk fagdirektør/advokat