Risikovekting av eiendomslån

Publisert

Hus plassert på en haug med penger. Foto.

Finans Norge har i dag avgitt høringssvar til Finansdepartementet om bankenes risikovekting av bolig- og næringseiendomslån. Finans Norge mener det bør gjøres regelverksendringer som bidrar til likere konkurransevilkår i det norske bankmarkedet og forsterker sammenhengen mellom faktisk risiko og kapitalkrav.

Finanstilsynet har foretatt vurderinger på oppdrag fra Finansdepartementet, og saken har særlig stor betydning for mindre og mellomstore banker, som benytter standardmetoden for beregning av kapitalkrav. Finanstilsynet har foreslått å videreføre en gjeldende skjerpelse, slik at disse bankene fortsatt må risikovekte alle næringseiendomslån med 100 prosent, mens EUs hovedregel åpner for en risikovekt på 50 prosent. En vekt på 50 prosent baseres på strenge kriterier, og denne vil derfor kun omfatte de minst risikable næringseiendomslånene.

– Med en gjennomføring av EUs hovedregel vil mindre og mellomstore banker få et lavere kapitalkrav for de minst risikable næringseiendomslånene, mens de fortsatt vil ha et høyt kapitalkrav for øvrige næringseiendomslån. Det gir bedre samsvar mellom risiko og kapitalkrav, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

– En rekke krav til bankene tar uansett god høyde for makro- og systemrisiko, og blant annet dekker kapitalbuffere risiko tilknyttet eiendomsmarkedene. Tiltakene gir for det første betydelig motstandskraft i bankene, og for det andre vil regelen om en risikovekt 50 prosent altså langt fra gjelde for alle næringseiendomslån. For næringseiendomslånene sett  under ett vil gjennomsnittlig risikovekt trolig bli betydelig høyere enn 50 prosent med innføring av hovedregelen, og effekten på bankenes samlede kapitalkrav vil da være begrenset. Men hovedregelen vil gi mindre og mellomstore banker sterkere insentiver til å redusere risiko, sier Johansen.

– Finansdepartementet bør nå foreta en nøye vurdering av ulike kapitalkrav, og fra utgangen av året skjerpes systemrisikobufferen for små og mellomstore banker. Denne beslutningen var ikke risikomessig begrunnet, men er del av en endret regelverksinnretning, og departementet bør derfor vurdere andre kapitalkravstilpasninger i lys av systemrisikobufferskjerpelsen. Blant annet bør hovedregelen for standardmetodebankers risikovekting av næringseiendomslån gjennomføres, understreker Johansen.

 

Henrik Andersen. Foto.