Markedsstatistikk for skadeforsikring 1. kvartal 2023

Publisert

Mann med penger og grafikk som viser prosentvis økning. Foto.

I denne kvartalsstatistikken fra Finans Norge får du markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Premievolum

I skadeforsikring var samlet premievolum per første kvartal 2023 på nesten 80,6 milliarder kroner – en økning på 9 prosent fra første kvartal i fjor. Premievolumet på næringsforsikring og kollektive avtaler økte med 13 prosent, mens for private og individuelle avtaler var økningen på nesten 7 prosent fra første kvartal 2022. At premievolumet har økt mest på næringsforsikring kan ha sammenheng med korona-nedstengingen som også delvis gjaldt fram til første kvartal i fjor. Aktiviteten i deler av næringslivet var fortsatt noe nedskalert, blant annet for reiselivsbransjen.

Samlet premievolum betyr her summen av årspremier for de kontraktene som er i kraft per 1. kvartal i år. Betegnes som bestandspremie i statistikken. Premien er inklusive rabatter/tillegg og eksklusive naturskadepremien på bygning/innbo og eksklusive trafikkforsikringsavgift på motorkjøretøy.

 

Forklaring til grafen:
Person privat inneholder forsikring av barn, ulykke, behandling og kritisk sykdom. Person næring inneholder lovpålagt yrkesskadeforsikring og personprodukter utover loven, samt kollektive avtaler på ulykke, behandling og kritisk sykdom. Øvrig spesial privat inneholder forsikringer av fritidsbåt, kjæledyr, eierskifte. Spesial næring inneholder forsikring av husdyr, transport, ansvar og fiskeoppdrett.

Motorforsikringer har et samlet premievolum på 29,8 milliarder kroner som er en økning på drøyt 7 prosent fra første kvartal 2022. Trafikkansvarspremien utgjør 9,3 milliarder kroner av den totale motorpremien, og økningen var på 3,5 prosent fra 2022. At premievolumet øker, kan ha sammenheng med dyrere biler og dyrere reparasjoner. Antall trafikkforsikrede personbiler økte med nesten 2 prosent. Økningen i antall forsikrede lastebiler, busser og varebiler har den største veksten med nesten 6 prosent fra samme kvartal i 2022, mens antall trafikkforsikrede to-hjulinger ble redusert med 11 prosent. Reduksjonen i trafikkansvar, spesielt for to-hjulinger, kan ha sammenheng med at det har blitt enklere å midlertidig avskilte kjøretøy, og at de ikke blir på-skiltes før etter 1. kvartal. 

Fra og med 1. januar i år har det blitt forsikringsplikt, som for motorkjøretøy, for privateide småelektriske kjøretøy. Det er ingen registreringsplikt for slike kjøretøy, så det er vanskelig å vite hvor mange som finnes i markedet, men per 1. kvartal i år kan det se ut som det er relativt få som har forsikret seg. Antallet er på 21.200 forsikrede kjøretøy. Det forventes at flere vil forsikre seg framover siden det nå er mer sesong for å bruke slike.      

Hjem, villa og hytte har et premievolum på 15,1 milliarder kroner, som er en økning på nesten 6 prosent fra 2022. Premieveksten skyldes kombinasjon av flere forsikringer og prisvekst. Antall forsikrede objekter/bygninger økte totalt med drøye 2 prosent, hvorav antall hjemforsikringer økte med 3 prosent fra i fjor, mens villa- og hytteforsikringer økte med rundt 1 prosent. Premien for næringsbygg økte med nesten 13 prosent fra i fjor og har nå et premievolum på 12,1 milliarder kroner.

Personproduktene samlet utgjør et premievolum på 12,7 milliarder kroner, hvor 38 prosent gjelder private/individuelle avtaler slik som ulykke, barneforsikring, kritisk sykdom og noe behandlingsforsikring. De fleste avtalene på behandlingsforsikring er fortsatt via arbeidsgiver med nesten 90 prosent. Totalt er det 773.000 forsikrede som har behandlingsforsikring per 1. kvartal 2023, som er en økning på 8 prosent fra samme kvartal i 2022.

Markedsutvikling

De største selskapene har stort sett uendret markedsandel fra i fjor. Bortsett fra Tryg som fra 1. april i fjor overtok Codan Norge. Hvis Codans portefølje også inkluderes fra 1. kvartal i fjor, vil markedsandelen per 1. kvartal i år være noe redusert. Samlet har de fire største selskapene en markedsandel på 76,5 prosent. Storebrand Skadeforsikring er femte største selskap med 5,1 prosent, og er et av de mindre selskapene som øker mest, sammen med KLP, KNIF og WaterCircles.   

Grafen viser markedsandel per 1. kvartal i år og 1. kvartal 2022 basert på premie.

 

 

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
  • Stein Erik Petersbakken
  • Aktuar (skade)