Pilar 2-krav – evaluering og nye regler

Publisert

Erik Johansen. Foto.

Foto: CF-Wesenberg. Foto: Kilian Munch

Finans Norge har i dag avgitt høringssvar til Finansdepartementet om Finanstilsynets evaluering av rammeverket for bankindividuelle kapitalkrav – pilar 2-tillegg – samt forslag til norsk gjennomføring av enkelte EU-regler tilknyttet pilar 2. I uttalelsen omtales blant annet vurderinger av norsk tilsynspraksis i lys av EU-regelverket, arbeidsdelingen mellom generelle pilar 1-kapitalkrav og pilar 2-krav samt rettslige rammer for pilar 2-prosessen.

Bakgrunnen for saken er endringer i EUs kapitalkravsregler og Finansdepartementets vurderinger av Finanstilsynets praksis for fastsettelse av pilar 2-tillegg. Departementet har pekt på at EØS-rettslige forpliktelser og rettssikkerhetshensyn kan tilsi at rammene for pilar 2-prosessen i større grad enn i dag bør fremgå av lov og forskrift.

– Finanstilsynets evaluering av pilar 2-rammeverket er i all hovedsak bare en redegjørelse av deler av gjeldende tilsynspraksis, og det er ikke fremmet en utdypende evaluering som drøfter styrker og svakheter sett opp mot sentrale prinsipper som Finansdepartementet over tid har vektlagt, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

– Prinsippene omhandler betydningen av transparens, forutsigbarhet, notoritet, offentlighet samt en reell kontradiksjons- og klageadgang. Dette ivaretar også et hensyn til bankenes rettssikkerhet og informasjon til markedet. Etter vårt syn har ikke Finanstilsynet foreslått bestemmelser eller andre endringer i tilsynspraksis som kunne ha styrket disse prinsippene, påpeker Johansen.

– Det er nå viktig at Finansdepartementet følger opp disse og en rekke andre problemstillinger, blant annet viktigheten av at samtlige banker snarlig og samtidig kan oppfylle sine pilar 2-krav med samme kapitalsammensetning som pilar 1-minstekravet, avslutter Johansen.

Les Finans Norges høringssvar