ESRB anbefaler at strenge norske kapitalkrav gjøres gjeldende for utenlandske banker i Norge

Publisert

Foto av Erik Johansen.

Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) anbefaler at EU/EØS-stater anerkjenner sentrale norske kapitalkrav. Anbefalingen omfatter det norske systemrisikobufferkravet og gulv for gjennomsnittlig IRB-risikovekting av bolig- og næringseiendomslån. Norske myndigheter bør bidra til at anbefalingen nå blir en realitet.

ESRB fremmet en tilsvarende anbefaling våren 2021. Kravene skal jevnlig revurderes, og bakgrunnen for en fornyet anbefaling er Finansdepartementets beslutning i desember i fjor om å videreføre de nevnte kravene. Anbefalingen er særlig relevant for nordiske myndigheter ettersom banker hjemmehørende i andre nordiske land samlet sett har en betydelig markedsandel i Norge.

En forskjell fra tidligere er at terskelverdien for banker som bør oppfylle systemrisikobufferkravet er redusert fra 32 til 5 milliarder kroner i risikovektede eiendeler. Dette innebærer at en anerkjennelse vil kunne omfatte flere utenlandskregulerte bankers norske virksomhet, begrunnet blant annet ut fra hensynet til å unngå regulatorisk arbitrasje. For utenlandske standardmetodebankers norske virksomhet tilrås det at systemrisikobufferen først får virkning fra utgangen av inneværende år, tilsvarende som når kravet trer i kraft for norske standardmetodebanker.

- Ut fra hensynet til likere konkurransevilkår i det norske bankmarkedet er det positivt at ESRB anbefaler anerkjennelse, men en slik anbefaling må også følges opp i praksis, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

- Norske myndigheter bør nå følge opp at ESRBs anbefaling blir gjennomført av de nordiske landene. Samtidig vil vi minne om at nordiske land har inngått en overenskomst om at en slik ESRB-anbefaling skal utgjøre en minstestandard for anerkjennelse (resiprositet). Dersom enkelte nordiske land ikke anerkjenner norske krav, så bør innretningen bli vurdert på nytt, understreker Johansen.

ESRBs anbefaling innebærer at andre EU/EØS-lands myndigheter bør innføre systemrisikobufferkravet senest innen tre måneder etter publisering i EU-tidende for banker som i Norge har risikovektede eksponeringer som overstiger terskelverdien på 5 milliarder kroner.