Helseforsikring tilfører mer penger og mer helseproduksjon

Publisert

Mann. Foto.

Dette er en kommentar fra Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Gjennom helseforsikring tilføres norsk helseproduksjon mer midler frivillig. Det betyr at vi får mer helseproduksjon i Norge. Supplementet er lite, men det er på viktige tjenester. Per nå utgjør helseforsikringsmarkedet kun om lag 1 prosent av det offentliges bruk på helse.

Denne uken har jeg lest journalistikk og kommentarartikler der temaet er helseforsikring og bekymring over en todeling av helsevesenet. Blant annet denne fra Kari Elisabeth Kaski. Jeg synes Kaski har gode og interessante perspektiver, men jeg mener hun og mange andre bommer når de beskriver sin bekymring for et todelt helsevesen. Jeg våger påstanden om at man gjennom helseforsikring tilfører frivillig mer penger til helseproduksjon uten at noen får det verre.

Helseforsikring utjevner dessuten forskjeller fordi det er et kollektivt gode gjennom jobb for de aller fleste som er dekket av helseforsikring. De rike vil alltid kunne kjøpe seg den helsehjelpen de trenger i inn og utland. Helseforsikring som kollektivt gode gjennom arbeidsgiver utjevner den forskjellen. Helseforsikring sikrer at ansatte i små- og mellomstore bedrifter over hele landet som det vil være kritisk for bedriften at får langtidsfravær, raskt får tilgang til effektiv behandling av enkelte lidelser der private aktører gir et viktig supplement til det offentlige.

Helseforsikringsmarkedet utgjør nå om lag 1 prosent av summen det offentlige bruker på helse. Helseforsikring er et supplement og ikke et alternativ til offentlige helsetjenester. Det offentlige er, skal være og vil forbli stammen i helsevesenet. Det private kan fylle enkelte gap i velferden. De fleste private klinikkene har avtaler med de offentlige helseforetakene. De plikter å holde av kapasitet til offentlige operasjoner, men de er samtidig avhengig av å fylle på med private operasjoner for å klare seg økonomisk. Ledig kapasitet fylles opp av privatpersoner som kan betale for operasjonen selv og personer med privat helseforsikring.

Det offentliges helseproduksjon må dekke alt, private kan spesialisere seg på deler av helseproduksjonen. Det betyr at private aktører kan effektivisere noen deler av produksjonen og dermed avhjelpe køer i det offentlige. Behandlingstallene viser også at tjenester som psykologi og fysioterapi er en sterkt økende del av hva de forsikrede bruker helseforsikringen på. Dette er tjenester som muliggjør flere behandlere enn de som har driftsavtale i det offentlige tilbudet. Disse kommer da som et tillegg til det offentlige tilbudet.

Behandlingsforsikring øker fortsatt i antall forsikrede, og dermed øker også bruken. Antall meldte saker har økt med 20 prosent fra 2021 til 2022; en del mer enn porteføljeveksten som er på drøye 7 prosent. I 2022 er det størst vekst i bruk av psykolog og fysioterapi. Totalt er det erstatningsbeløp på 2,0 mrd.kr i 2022 som er en økning på nesten 18 prosent fra 2021. Utredning hos legespesialist/diagnostisering utgjør 632 mill.kr av totalen og operasjoner står for 607 mill.kr. At bruk av psykolog øker, kan også ha sammenheng med at flere har denne dekningen inkludert i forsikringen. Fra samme periode i 2019 (før korona) er det en vekst i antall som bruker behandlingsforsikringen på 54 prosent, mens antall forsikrede i samme periode har økt med 22 prosent. 

Helseforsikring er mest utbredt i konkurranseutsatt sektor, over 60 % av bedrifter innenfor fiske og 55 % innenfor skogbruk og jordbruk er forsikret. 98 % av bedriftene som tilbyr helseforsikring til sine ansatte er små- og mellomstore bedrifter med under 100 ansatte. 2 av 10 bedrifter er i en av de største byene, mens 8 av 10 er fordelt på resten av landet - det er ofte bedrifter som ikke enkelt kan erstatte arbeidskraft.

Små bedrifter innenfor konkurranseutsatt sektor som bønder, fiskere, industri, varehandel og bygg og anlegg klarer ikke å bære kostnaden av høyt sykefravær og lange ventetider. Sykefravær har alvorlige økonomiske konsekvenser for bedrifter. En dag med sykemelding koster bedriften like mye som ett år med helseforsikring. I små bedrifter og landbruk er hver enkelt ansatt en nøkkelperson, helseforsikring vil bidra til økt sikkerhet for både de ansatte og bedriften for å redusere sykefravær. Forsikring er en solidarisk ordning hvor kostnaden spres på flere, slik at den enkelte ikke sitter igjen med hele regningen. 

For eksempel for bønder er det svært viktig å få raskt hjelp.