Forslag til ny finanstilsynslov

Publisert

Ansattbilder. Portrettfoto.

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Skjørestad-utvalget har i dag overlevert forslag til ny finanstilsynslov til finansministeren. Utvalgets forslag er viktig for næringen og Finans Norge vil grundig sette seg inn i forslaget og avgi høringssvar.

Finanstilsynslovutvalgets mandat omhandler en rekke sentrale problemstillinger, herunder arbeidsdelingen og arbeidsformen mellom Finansdepartement og Finanstilsynet. I utkast til ny lov anbefaler utvalget å begrense departementets adgang til å instruere Finanstilsynet i behandling av enkeltsaker i den ordinære tilsynsvirksomheten, og at klager på Finanstilsynets vedtak som en hovedregel skal behandles av en klagenemd.

– Dette er et lovforslag som vil ha stor betydning for norsk finansnæring fremover, og som vi vil bruke god tid på å sette oss grundig inn i, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

– Vi merker oss at forslaget fra utvalget avveier økt grad av uavhengighet med økt grad av åpenhet. Vi registrerer også at utvalget ikke foreslår at Finanstilsynet tillegges flere virkemidler innen makrotilsynet, sier Johansen.

Se også: Utredningen til Finanstilsynslovutvalget - Finanstilsynet i en ny tid (regjeringen.no)