Forslag til endringer i finansforetaksloven

Publisert

Ansattbilder. Portrettfoto.

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Finans Norge har avgitt høringssvar til Finansdepartementet om noen avgrensede endringer i finansforetaksloven. Endringene skal bidra til å sikre at sentrale norske kapitalinstrumenter fortsatt kvalifiserer som ren kjernekapital etter EU-regelverket. Dette er avgjørende for at dagens kapitalsammensetning i bankene skal kunne oppfylle de myndighetsfastsatte kapitalkravene. Forslagene på høring gjelder særlig kapitalstrukturen i sparebanker som har utstedt egenkapitalbevis.

Bakgrunnen for forslaget, som Finanstilsynet har utformet, er vurderinger av Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) om behovet for endringer i norsk rett. Finanstilsynet har anbefalt en todelt prosess, der et mindre antall lovendringer gjennomføres nå og et større antall problemstillinger inngår i en mer omfattende utredning som er varslet gjennomført av Finansdepartementet.

– Vi støtter Finanstilsynets forslag om en todelt prosess, men vi mener at tilsynet nå i første trinn går for langt og dermed foregriper problemstillinger som heller bør være del av den større og grundigere utredningen i trinn 2, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Etter Finans Norges mening fremstår både EBAs og Finanstilsynets vurderinger som ufullstendige og omhandler en rekke problemstillinger som bør vurderes under ett, ikke stykkevis og delt. Det er ingen grunn til å foreta forhastede beslutninger nå, og det viktigste for EBA er trolig at norske myndigheter klargjør at en grundig oppfølging vil bli foretatt.

Det er dessuten avgjørende at Finansdepartementet nå nøye vurderer EBAs og Finanstilsynets vurderinger opp mot de relevante EU-reglene og ikke minst ytterligere følger opp EBA for å avklare den usikkerheten som har oppstått om forståelsen av EU-regler, som er inntatt i EØS-avtalen. Endringene i finansforetaksloven som foreslås er av grunnleggende betydning for norske sparebanker og kan ikke baseres på en tolkning av EØS-retten som det hersker betydelig usikkerhet om. Også Finanstilsynet har i høringsnotatet påpekt at enkelte av EBAs vurderinger fremstår uklare i lys av de relevante EU-reglene.

– Finans Norge vil samtidig fremheve at vi er trygge på at norske myndigheter vil avklare usikkerhet og bidra til at sparebankenes egenkapitalbevis fortsatt kvalifiserer som ren kjernekapital, sier Johansen.

  • Carl Flock
  • Juridisk fagdirektør/advokat