Behov for utsatt høringsfrist om ny rekonstruksjonslov

Publisert

Justis- og beredskapsdepartementet sendte tidligere i vinter på høring et omfattende forslag til revisjon av regelverket om rekonstruksjon av foretak. Forslaget skal erstatte den midlertidige loven om rekonstruksjon som ble innført våren 2020 som en del av pandemitiltakene for å hjelpe næringslivet.

Formålet med regelverket er å hjelpe levedyktige bedrifter til å unngå konkursbehandling gjennom en rekonstruksjonsprosess administrert av tingretten. 

Forslaget som er utarbeidet av departementet er svært omfattende. Vesentlige deler av forslaget hensyntar imidlertid i liten grad de praktiske implikasjonene med en rekonstruksjonsprosess.

Finans Norge har i et brev 10. mars 2023 til departementet bedt om at høringsfristen forlenges med to måneder, samt at berørte parter – herunder bankene – konsulteres gjennom en arbeidsgruppe, referansegruppe eller liknende, før et endelig lovforslag sendes til Stortinget. I mellomtiden bør den midlertidige loven virke videre. Tilsvarende innspill har også kommet fra Advokatforeningen og Konkursrådet.

Bankene har gjennom de siste årene vært delaktige i et betydelig antall større rekonstruksjoner. I slike prosesser spiller kreditorene - og særlig bankene - en nøkkelrolle. Erfaringsmessig vil aldri en rekonstruksjonsprosess kunne gjennomføres med mindre bankene er tett involvert. Et lovarbeid på dette området fordrer derfor «aktiv sparring» med de berørte parter, for å sikre et effektivt og praktikabelt regelverk som oppfyller sitt formål.

Finansnæringen er opptatt av at regelverket bidrar til at levedyktige foretak og arbeidsplasser videreføres etter en rekonstruksjonsprosess, og Finans Norge har derfor oppfordret departementet til at bankene involveres mer aktivt i regelverksarbeidet.