Markedsstatistikk for skadeforsikring 4. kvartal 2022

Publisert

I denne kvartalsstatistikken fra Finans Norge får du markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Premievolum

I skadeforsikring var samlet premievolum per fjerde kvartal 2022 på 78,2 milliarder kroner – en økning på drøye 8 prosent fra fjerde kvartal 2021. Premievolumet på næringsforsikring og kollektive avtaler økte med nesten 12 prosent, mens for private og individuelle avtaler var økningen på 6 prosent fra fjerde kvartal 2021. At premievolumet har økt mest på næringsforsikring, kan ha sammenheng med korona-nedstengingen i 2021 hvor aktiviteten i deler av næringslivet var mindre enn i år, blant annet for reiselivsbransjen.

Grafene er interaktive: Du kan klikke på menyen øverst til høyre i grafen for å laste ned regneark eller få frem andre detaljer. I tillegg kan du klikke inne i grafen for å velge hva du vil se.

 

Forklaring til grafen: Person privat inneholder forsikring av barn, ulykke, behandling og kritisk sykdom. Person næring inneholder lovpålagt yrkesskadeforsikring og personprodukter utover loven, samt kollektive avtaler på ulykke, behandling og kritisk sykdom. Øvrig spesial privat inneholder forsikringer av fritidsbåt, kjæledyr, eierskifte. Spesial næring inneholder forsikring av husdyr, transport, ansvar og fiskeoppdrett.

Motorforsikringer har et samlet premievolum på 29,3 milliarder kroner, som er en økning på nesten 7 prosent fra fjerde kvartal 2021. Trafikkansvarspremien utgjør 9,3 milliarder kroner av den totale motorpremien, og økningen var på 4 prosent fra 2021. Antall trafikkforsikrede motorkjøretøy økte totalt med nesten 1 prosent. Økningen i antall forsikrede lastebiler, busser og varebiler har den største veksten med nesten 5 prosent fra samme kvartal i 2021, mens antall trafikkforsikrede to-hjulinger ble redusert med nesten 10 prosent. Reduksjonen i trafikkansvar for to-hjulinger kan ha sammenheng med at det har blitt enklere å midlertidig avskilte motorkjøretøy.  

Hjem, villa og hytte har et premievolum på 14,8 milliarder kroner, som er en økning på drøye 5 prosent fra 2021. Premieveksten skyldes kombinasjon av flere forsikringer og prisvekst. Premien for næringsbygg økte med nesten 12 prosent fra i fjor og har nå et premievolum på 11,5 milliarder kroner.

Personproduktene samlet utgjør et premievolum på 12,1 milliarder kroner, hvor 39 prosent gjelder private/individuelle avtaler slik som ulykke, barneforsikring, kritisk sykdom og noe behandlingsforsikring. De fleste avtalene på behandlingsforsikring er fortsatt via arbeidsgiver med nesten 90 prosent. Totalt er det 748.400 forsikrede som har behandlingsforsikring per 4.kvartal 2022, som er en økning på nesten 8 prosent fra samme kvartal i 2021.

Markedsaktørene på privat og næring

Premievolum samlet for privat/individuelle avtaler er på 48,2 milliarder kroner per 4. kvartal 2022, mens næring/kollektive avtaler er på 30,0 milliarder kroner. Gjensidige har størst markedsandel både på privat og næring, mens Fremtind er nummer to på privat, og If er nummer to på næring.

Kommentar til grafen: Enkelte av selskapene har så lavt premievolum at de framstår med null i markedsandel i grafen. Merk at Fremtind forsikring i statistikkgrunnlaget er skilt på -skade og -liv, mens de her er sammenslått.

Samlet premievolum

Samlet premievolum betyr her summen av årspremier for de kontraktene som er i kraft per 4. kvartal 2022. Betegnes som bestandspremie i statistikken. Premien er inklusive rabatter/tillegg og eksklusive naturskadepremien på bygning/innbo og eksklusive trafikkforsikringsavgift på motorkjøretøy.