Høring om Personvernkommisjonens rapport

Publisert

I november i fjor sendte Kommunal- og distriksdepartementet Personvernkommisjonens utredning, NOU 2022:11 Ditt personvern – vårt felles ansvar, på høring. Finans Norge har avgitt høringssvar til utvalget, og stiller seg bak flere av punktene i rapporten.

Kommisjonen som ble utnevnt juni 2020, har utredet den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trukket frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene.

En av utfordringene kommisjonen trekker frem er en gjennomgående tendens til at digitaliseringen skjer på bekostning av personvernet. Personvernkommisjonen drøfter særlig utfordringer knyttet til bruk av blant annet automatiserte systemer til kontrollformål, deling og viderebruk av personopplysninger, og hvordan digitalt utenforskap kan påvirke muligheten til selvbestemmelse i det digitale samfunnet.

Personvernkommisjonen peker på mulige veier fremover for å sikre og styrke personvernet i det digitale samfunnet. Kommisjonen etterlyser blant annet en nasjonal personvernpolitikk som legger føringer for digitaliseringen av samfunnet i tillegg til hva som følger av lovgivningen. Noen av hensynene de trekker frem er at det må gjøres grundige risikovurderinger, blant annet ved utforming av regelverk og tjenester. De viser også til at den nasjonale personvernpolitikken må utnytte det nasjonale handlingsrommet for regulering. Kommisjonen mener videre det er behov for et rådgivende organ som ha et helhetlig overblikk over bruken av personopplysninger i Norge.

Finans Norge viser til et behov for større grad av samhandling mellom fagmiljøer, for å få til en fornuftig og forholdsmessig oppnåelse av andre formål og hensyn, som for eksempel svindelforebygging eller innovasjon på forretningssiden – i tråd med personopplysningsregelverket. Finans Norge påpeker også et behov for større oppmerksomhet på temaer som regelkompleksitet og nasjonalt handlingsrom, blant annet ved å sørge for at relevante aktører samordner seg ved å utarbeidelse av retningslinjer.

Videre er Finans Norge positive til tverrsektorielt tilsynssamarbeid, der tilsynsmyndighetene kan koordinere og harmonisere seg for å bidra til mest mulig effektivt og harmonisert compliancearbeid for tilsynsobjekter. Finans Norge stiller oss videre bak Personvernkommisjonens anbefaling om å styrke Datatilsynet, blant annet for å få flere ressurser til praktisk og konkret veiledning om regelverket.

Finans Norge peker på et behov for å inkludere privat sektor i det videre oppfølgingsarbeidet med rapporten og i relevante utredningsprosesser, for eksempel ved regelverksutvikling som berører næringen.

LES MER