Forsikringsselskapene bør ikke være innkrever av veibruksavgift for elbiler

Publisert

Innkrevingen fører til uheldige konsekvenser for konkurransen, mener Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge.

Skatteetaten og Statens vegvesen har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet utredet fremtidig system for fastsettelse og innkreving av veibruksavgift og bompenger. Avgiftsinnkrevingen bør ikke tillegges forsikringsnæringen, mener Finans Norge.

– Vårt hovedbudskap er at avgiftsinnkrevingen ikke bør tillegges forsikringsnæringen. Om næringen likevel skal ilegges oppgaven, er det i så fall ønskelig at oppgaven håndteres av Trafikkforsikringsforeningen på vegne av næringen, sier direktør for skadeforsikring Hege Hodnesdal i Finans Norge.

Bakgrunnen for utredningen er behovet for å endre dagens system for veibruksavgift og bompenger med et mer bærekraftig og treffsikkert system for prising av bruk av vei.

Veibruksavgift med kilometer som avgiftsgrunnlag for elbiler

I konsekvensutredningen er veibruksavgift med kilometer som avgiftsgrunnlag på nullutslippskjøretøy vurdert. Blant annet er forsikringsselskapene og Trafikkforsikringsforeningen nevnt som mulige innkrevere av en slik avgift.

Finans Norge mener at forsikringsnæringen bør fokusere på sitt samfunnsoppdrag, og fremstå som en tydelig trygghetsleverandør. Sammenblanding av rollen som forsikringsgiver og avgiftsinnkrever vil kunne ha utilsiktede og uheldige konsekvenser.

Uheldige konsekvenser for konkurransen

Blant annet vil det kunne begrense konkurransen i markedet på flere måter. Det vil bli vanskeligere for kunden å sammenligne forsikringspriser på tvers, og faktureringsløsninger for veibruksavgift vil kunne gjøre det vanskeligere for kunde å bytte forsikringsselskap. Det vil også kreve store investeringer i teknologiløsninger og kundeservice, og gi en økt risiko for underforsikring hos kundene.

Dersom forsikringsnæringen mot formodning skulle bli tillagt ansvaret som innkrever, er det mer hensiktsmessig og samfunnsøkonomisk lønnsomt at Trafikkforsikringsforeningen på vegne av næringen håndterer dette.

Les hele Finans Norges høringssvar