Felles bransjeforståelse om IFRS 17

Publisert

IFRS 17 Forsikringskontrakter trådte i kraft 01.01.2023. En arbeidsgruppe nedsatt av Finans Norge har utarbeidet en felles bransjeforståelse for klassifisering og måling av norske livsforsikringskontrakter etter den nye standarden.

I mai 2017 publiserte International Accounting Standards Board (IASB) IFRS 17 Forsikringskontrakter, som erstatter den midlertidige standarden IFRS 4 Forsikringskontrakter fra og med regnskapsåret 2023. Den nye standarden er ment å bidra til at regnskapene gir et mer rettvisende bilde av forsikringsforetakenes stilling og resultat, samt bedret sammenlignbarhet med regnskap i andre bransjer og land.

IFRS 17 er et relativt komplisert regelverk som i stor grad er prinsippbasert. Dette gir betydelig rom for bruk av skjønn og fortolkninger. Finans Norge inviterte derfor i 2018 ulike medlemsforetak til å delta i en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide en felles bransjeforståelse for klassifisering og måling av norske livsforsikringskontrakter etter de nye reglene. Arbeidsgruppen har jobbet parallelt med det omfattende implementeringsarbeidet som har pågått i livsforsikringsforetakene i perioden etter publiseringen av IFRS 17.

IFRS 17 Forsikringskontrakter - Felles bransjeforståelse for klassifisering og måling av norske livsforsikringskontrakter.pdf