Utsettelse av norsk implementering av taksonomien og offentliggjøringsforordningen

Publisert

Torsdag 27. oktober offentliggjorde Finansdepartementet at lov om bærekraftig finans ikke vil tre i kraft i 2022, men at de forventer at loven vil tre i kraft i 2023. Lov om bærekraftig finans gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norsk rett.

Etter hva administrasjonen erfarer ligger utfordringen i at ikke Island og/eller Liechtenstein har løftet sine konstitusjonelle forbehold mot innlemmelse i EØS. Våre signaler tilsier at dette vil bli gjort tidlig i 2023.

Planen var at norske ikke-finansielle foretak skulle rapportere på samsvar med EUs taksonomi (alignment) i 2023 for rapporteringsåret 2022. Dette blir nå utsatt. Dersom loven trer i kraft i 2023, vil norske ikke-finansielle foretak rapportere på samsvar med EUs taksonomi i 2024 for rapporteringsåret 2023.

I EU skal finansielle foretak rapportere på samsvar med EUs taksonomi (alignment) i 2024 for rapporteringsåret 2023, basert på rapportering fra ikke-finansielle foretak. Norske ikke-finansielle foretak er som nevnt over ikke forpliktet til å rapportere på samsvar med EUs taksonomi før tidligst i 2024 for rapporteringsåret 2023. Dersom Norge følger EUs tidsplan for rapportering for finansielle foretak vil dette føre til en stor utfordring for norske finansielle foretak, som i så fall må rapportere samsvar med EUs taksonomi samtidig som de ikke-finansielle foretakene som de baserer rapporteringen sin på. Finans Norge vil følge opp denne utfordringen med norske myndigheter.

Regjeringens temaside for taksonomien er oppdatert med den nye informasjonen.

Tidligere denne uken offentliggjorde Finans Norge maler for taksonomirapportering for bank, skadeforsikring og liv og pensjon for taksonomirapporteringens første steg, eksponeringer som er omfattet av taksonomien (eligibility). Det presiseres at det er frivillig å bruke malene, og de kan tilpasses der det er nødvendig. Bruk av malene er ikke tilsvarende oppfyllelse av rapporteringskrav, men kun ment som veiledning og hjelp for finansforetakene som ønsker å rapportere.

Utsatt ikrafttredelse av lov om bærekraftig finans fører også til at offentliggjøringsforordningen ikke vil bli gjennomført i norsk rett i løpet av 2022. I august i år kom Finanstilsynet med sine oppfordringer knyttet til offentliggjøringsforordningen, og vi har ikke mottatt innspill som tyder på at denne oppfordringen endres som følge av utsettelsen.