Skadestatistikk for 1-3. kvartal 2022

Erstatningene for landbasert forsikring hittil i år økte med ti prosent fra samme periode i fjor. Totalt ble erstatningene på 37,6 milliarder kroner. Flere store næringsbranner, økt reiseaktivitet, mer tyveri og mer bilbruk bidro til økningen. Det viser Finans Norges skadestatistikk for 1-3. kvartal.

Erstatningene for landbasert forsikring totalt hittil i år ble på 37,6 milliarder kroner, mot 34,1 milliarder i fjor til samme tid.

Flere bilskader

Erstatning på motorkjøretøy økte med nesten 10 prosent fra i fjor, og er på 13,4 milliarder kroner hittil i år. Økningen i antall meldte skader er på 4 prosent. Kaskoskader, redning og kollisjoner har økt mye fra i fjor, mens redningsutgifter er noe redusert.

Erstatning for næringsbiler (lastebil, buss, stor varebil) er på nesten 850 millioner kroner hittil i år, mot 730 millioner i fjor – en økning på 16 prosent. Også antall meldte skader på næringsbilene økte med nesten 17 prosent fra samme periode i fjor. Tyveri av og fra kjøretøy økte med 54 millioner kroner, men er fortsatt ikke helt på nivå med samme periode i 2019 før korona.

Mindre frostskader, men mer tyveri fra hus og hjem

Erstatninger på private bygninger og innbo er på nesten 7 milliarder kroner hittil i år – en reduksjon på 1 prosent fra i fjor. Reduksjonen skyldes hovedsakelig mindre «vinterskader», som frost og snøtyngde.

Av erstatningene utgjør brannerstatning 2,3 milliarder kroner og vannskader utgjør nesten 2,4 milliarder. Erstatning etter brann økte med 7 prosent, mens erstatning etter vannskader ble redusert med 8 prosent fra i fjor. Reduksjonen i vannskader skyldes at fjoråret hadde til dels en svært kald vinter og dermed frostskader, mens det har vært mer gunstig i år.

Innbrudd og tyveri utgjør en liten del av de totale erstatningene, med 349 millioner kroner hittil i år, men økningen er på hele 36 prosent fra i fjor.

Flere store skader etter brann i næringsbygg og landbruk

Erstatningene på næringsbygg og innbo/løsøre er nesten 10 prosent høyere enn i fjor. Skader etter brann økte med 22 prosent, mens vannskadene ble redusert med nesten 9 prosent. Til sammen ble det erstattet skader for 5,1 milliarder kroner hittil i år. Økningen i brannerstatning skyldes en del større brannhendelser; et søppelanlegg i juli, et leilighetsbygg i Drammen og et leilighetsbygg i Hemsedal i mars i år.

Lite sykdom, men mer tyveri på reise

Årene 2020 og 2021 var spesielle år i forbindelse med reise og korona. I 2020 var det spesielt mange avbestillingssaker, og i 2021 – med tilnærmet forbud mot utenlandsreiser – var det spesielt få saker.

Hittil i år er antall meldte reiseskader på samme nivå som i 2019, mens erstatningene fortsatt er noe lavere. Antall tyverisaker har økt mest siden samme periode i 2019, med nesten 30 prosent flere saker. På den andre siden er antall reisesykdommer fortsatt lavere enn i 2019, som bidrar til at erstatningene fortsatt er noe lavere enn i 2019.

Mindre båtbruk, men mer tyveri

Gjennom koronatiden var det mange som kjøpte seg ny båt. I år kan drivstoffutgiftene likevel ha satt en stopper for lange båtturer. Sammenlignet med fjoråret er antall båtskader redusert med 12 prosent, og erstatningene er redusert med 2 prosent. Særlig er det havariskadene som er redusert – med 9 prosent fra i fjor. Av totale båterstatninger på 488 millioner kroner, er det havariskader for 284 millioner. Tyveri av og fra båt har økt med drøye 6 prosent fra i fjor, og det er drøye 2 prosent flere enn i 2019.

Økning i bruk av behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring øker i antall forsikrede, og dermed øker også bruken. Samtidig økte antall meldte saker mer enn porteføljeveksten. Hittil i år er det størst vekst i bruk av psykolog og fysioterapi. Totalt er erstatningsbeløpet på 1,4 milliarder kroner hittil i år – en økning på nesten 25 prosent fra samme periode i fjor.