Norske egenkapitalinstrumenter i tråd med EUs kapitalkravsregelverk

Publisert

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har offentliggjort en oppdatert oversikt over godkjente egenkapitalinstrumenter i henhold til EUs kapitalkravsregelverk der norske kapitalinstrumenter for første gang inngår.

Etter kapitalkravsforordningen (CRR) skal EBA vurdere om rene kjernekapitalinstrumenter tilfredsstiller kravene i CRR. Vurderingen av de norske instrumentene er nå sluttført. 

- Vurderingen fra EBA der norske kapitalinstrumenter, inkludert egenkapitalbeviset, er oppført på listen over godkjente rene kjernekapitalinstrumenter er en viktig avklaring, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.  

Kommende endringer i norsk regelverk

Ifølge Finanstilsynet har EBA meddelt i forkant av publiseringen at det må foretas endringer i regelverket for norske instrumenter for å oppfylle kravene i CRR. Finanstilsynet vil i den sammenheng fremme enkelte forslag til endringer i finansforetaksloven, og viser samtidig til at en utredning av kapitalstrukturen mv. i sparebankene bør iverksettes av Finansdepartementet tidlig i 2023.

Endringer som er nødvendige for at egenkapitalbevisenes tapsabsorberende evne skal tilfredsstille kravene i CRR, vil etter Finanstilsynets vurdering kreve mer omfattende utredning. Når det gjelder spørsmålet om tapsbærende evne peker EBA på betydningen av utjevningsfondets størrelse. Dette synes å være i tråd med det syn som Finanstilsynet tidligere også har fremmet. Finans Norge har stilt spørsmål ved denne forståelsen.

- Vi kommer til å følge denne prosessen og de kommende forslagene til endringer i finansfortaksloven svært tett, sier Johansen.

  • Erik Johansen
  • Direktør bank og kapitalmarked