Norges Bank hever styringsrenten til 2,75 prosent

Publisert

Norges Bank. Foto: Espen Schive

Norges Bank har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Slik rentekomiteen vurderer utsiktene fremover, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av første kvartal neste år.

Ifølge sentralbankens vurderinger er det fortsatt behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen. Norges Bank ser nå et omslag i norsk økonomi, og at høyere prisvekst bidrar til svekket kjøpekraft for husholdningene. Norges Bank gir også uttrykk for større usikkerhet rundt anslagene for den videre utviklingen i norsk økonomi.

– Vi ser nå tegn til at den kraftige innstrammingen i pengepolitikken har dempet presset i økonomien, og at Norges Bank kommer til å gå forsiktig frem i rentesettingen fremover, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret på 2,5 prosent

Norges Bank har besluttet å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent med virkning fra 31. mars 2023. I beslutningen skriver Norges Bank at sårbarheter knyttet til eiendomspriser og gjeld i husholdningene vil kunne forsterke et tilbakeslag i økonomien.

Sentralbanken peker på at norske banker oppfyller kapitalkravene med god margin og har god lønnsomhet. Norges Bank venter lave tap i bankene fremover, og trekker frem at bankene er robuste og at de kan møte tap og opprettholde utlån ved et kraftig tilbakeslag i økonomien.

– Gitt dagens utsikter har vi ikke grunn til å forvente store økninger i bankenes tapsavsetninger. Norske banker har høy soliditet og god lønnsomhet, og det er lønnsomheten som utgjør førstelinjeforsvaret mot tap, sier Johansen.

Slik setter bankene boliglånsrenten