Markedsstatistikk for skadeforsikring 3.kvartal 2022

I denne kvartalsstatistikken fra Finans Norge får du markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

I skadeforsikring er samlet premievolum per 3. kvartal i år på 77,3 milliarder kroner – en økning på drøye 8 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. Premievolumet på næringsforsikring og kollektive avtaler økte med 12 prosent, mens for private og individuelle avtaler var økningen på noe over 6 prosent fra tredje kvartal 2021. At premievolumet har økt mest på næringsforsikring kan ha sammenheng med korona-nedstengingen i fjor hvor aktiviteten i deler av næringslivet var mindre enn i år, blant annet for reiselivsbransjen.

Grafene er interaktive: Du kan klikke på menyen øverst til høyre i grafen for å laste ned regneark eller få frem andre detaljer. I tillegg kan du klikke inne i grafen for å velge hva du vil se.

Forklaring til grafen: Person privat inneholder forsikring av barn, ulykke, behandling og kritisk sykdom. Person næring inneholder lovpålagt yrkesskadeforsikring og personprodukter utover loven, samt kollektive avtaler på ulykke, behandling og kritisk sykdom. Øvrig spesial privat inneholder forsikringer av fritidsbåt, kjæledyr, eierskifte. Spesial næring inneholder forsikring av husdyr, transport, ansvar og fiskeoppdrett.

Økning i premievolum på flere områder

Motorforsikringer har et samlet premievolum på 29,0 milliarder kroner som er en økning på 7 prosent fra tredje kvartal i fjor. Trafikkansvarspremien utgjør 9,3 milliarder kroner av den totale motorpremien, og økningen var på 5 prosent fra i fjor. Antall trafikkforsikrede motorkjøretøy økte med nesten 2 prosent. At premien øker mer enn antall trafikkforsikrede kjøretøy, betyr at det er flere nye og dyre kjøretøy som bidrar til veksten i bestanden.

Hjem, villa og hytte har et premievolum på 14,6 milliarder kroner, som er en økning på 5 prosent fra 2021. Premieveksten skyldes kombinasjon av flere forsikringer, prisøkning og at stadig flere har utvidet dekningsomfanget (super, pluss ol.). Premien for næringsbygg økte med nesten 12 prosent fra i fjor og har nå et premievolum på 11,3 milliarder kroner.

Personproduktene samlet utgjør nesten 12 milliarder kroner, hvor 39 prosent gjelder private/individuelle avtaler slik som ulykke, barneforsikring, kritisk sykdom og noe behandlingsforsikring. De fleste avtalene på behandlingsforsikring er fortsatt via arbeidsgiver med nesten 90 prosent. Totalt er det 754.000 forsikrede som har behandlingsforsikring nå, som er en økning på nesten 12 prosent fra samme kvartal i fjor.

Markedsaktørene på privat og næring

Premievolum samlet for privat/individuelle avtaler er på 47,7 milliarder kroner per 3.kvartal i år, mens næring/kollektive avtaler er på 29,6 milliarder kroner. Gjensidige har størst markedsandel både på privat og næring, mens Fremtind er nummer to på privat, og If er nummer to på næring.

Kommentar til grafen: Enkelte av selskapene har så lavt premievolum at de framstår med null i markedsandel i grafen. Merk at Fremtind forsikring i datagrunnlaget er skilt på -skade og -liv, mens de her er sammenslått.