Kutter i forebygging av naturskader

Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik kuttet 20 millioner kroner til flom- og skredsikring. Oppsiktsvekkende og helt feil retning å gå, mener Finans Norge.

– På tross av det store behovet for økt flom- og skredsikring, har regjeringspartiene og SV likevel blitt enige om å kutte 20 millioner kroner i forebyggingsarbeidet. Det er vanskelig å se logikken i dette, ettersom forebygging også lønner seg. Samfunnet kan spare seks kroner per investerte krone i forebyggingstiltak, sier direktør for skadeforsikring Hege Hodnesdal i Finans Norge.

I 2021 publiserte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en rapport som viser et sikringsbehov på 85 milliarder kroner av bygg utsatt for skred i bratt terreng, flom, erosjon og kvikkleireskred.

I mars i år påpekte Riksrevisjonen i sin rapport at det er «… alvorlig at myndighetene ikke har sikret seg tilstrekkelig oversikt og iverksatt nødvendige tiltak for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Dette kan føre til unødvendig høye kostnader for samfunnet og kan også få konsekvenser for innbyggernes sikkerhet».

Måneden etter kom Gjerdrumutvalget med sin offentlige utredning, hvor det anbefales at bevilgningsnivået til NVEs sikringsarbeid økes kraftig – fra 300 millioner til 1,5 milliarder kroner årlig.

– Behovet for å forebygge mot flom og skred er svært godt dokumentert, og er en av de mest lønnsomme investeringene vi kan gjøre. Det er oppsiktsvekkende at budsjettforliket innebærer et kutt i en allerede alt for liten bevilgning, sier Hodnesdal.

Les også: Svært lønnsomt å forebygge

– Tidligere i år annonserte regjeringen at de skal lage en ny strategi for klimatilpasning, for å styrke klimaberedskapen, og så sent som i går arrangerte regjeringen innspillsmøte om klimatilpasning. Vi undres hvordan en styrking av klimaberedskap henger sammen med kutt i flom- og skredforebygging, sier Hodnesdal.

Les også: Forebygging av klima- og naturskader må få høyere prioritet