Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2023

Publisert

Foto: Leonid Andronov / Adobe stock

I løpet av de siste ukene har Finans Norge deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen.

Siste høringsdag var torsdag 27. oktober 2022.

Les våre innspill til de ulike komiteene på Stortinget:

Innspill til finanskomiteen 

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge deltok i finanskomiteens budsjetthøring 17. oktober. Finans Norge ba komiteen om å prioritere følgende i sin behandling av statsbudsjettet for 2023:

 • Statsbudsjettforslaget for 2023 innebærer en historisk høy skatteskjerpelse på næringsvirksomhet. Å trekke så store midler ut av privat sektor for å øke offentlige utgifter vil redusere næringslivets mulighet til å gjennomføre nødvendige investeringer i omstilling, det grønne skiftet og nye verdiskapende arbeidsplasser og prosjekter, og true fremtidig finansiell stabilitet.
 • Norge er avhengig av internasjonale investorer, og disse forventer forutsigbare rammebetingelser og lav politisk risiko i et land som Norge
 • Finans Norge advarer mot forslaget om å innføre en særlig arbeidsgiveravgift på inntekter over 750 000 kroner, og pekte på at dette vil være en ekstra skattlegging av høy kompetanse.
 • Finans Norge viste til at regjeringen foreslår en dobling av formueskattesatsen for upersonlige skatteytere fra nivået i 2022. Dette rammer sparebankene og deres stiftelser hardt, og svekker deres mulighet til å støtte samfunnsutvikling og allmennytte formål over hele landet.
 • Statsbudsjettet burde prioritert digitalisering av offentlig sektor og utvikling av fremragende kompetanse som er områder som kan bidra til økt produktivitet og fremtidig vekstkraft.
 • Finans Norge er skuffet over at regjeringen heller ikke i år har styrket satsingen på flom- og skredforebygging.

Finans Norges budsjettinnspill

Se opptak av høringen på stortinget.no

Innspill til næringskomiteen

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge deltok i næringskomiteens budsjetthøring 17. oktober. Finans Norge ba komiteen om å prioritere følgende i sin behandling av statsbudsjettet for 2023:

 • Statsbudsjettforslaget for 2023 innebærer en historisk høy skatteskjerpelse på næringsvirksomhet. Å trekke så store midler ut av privat sektor for å øke offentlige utgifter vil redusere næringslivets mulighet til å gjennomføre nødvendige investeringer i omstilling, det grønne skiftet og nye verdiskapende arbeidsplasser og prosjekter, og true fremtidig finansiell stabilitet.
 • Norge er avhengig av internasjonale investorer, og disse forventer forutsigbare rammebetingelser og lav politisk risiko i et land som Norge
 • Finans Norge advarer mot forslaget om å innføre en særlig arbeidsgiveravgift på inntekter over 750 000 kroner, og pekte på at dette vil være en ekstra skattlegging av høy kompetanse.
 • Finans Norge viste til at regjeringen foreslår en dobling av formueskattesatsen for upersonlige skatteytere fra nivået i 2022. Dette rammer sparebankene og deres stiftelser hardt, og svekker deres mulighet til å støtte samfunnsutvikling og allmennytte formål over hele landet.
 • Finans Norge har tidligere uttrykt støtte til norsk deltakelse i InvestEU. Formell norsk tilslutning til InvestEU drøyer og er nå ventet først «mot slutten av 2022». Vi ber næringskomiteen vektlegge viktigheten av at tilslutningen formaliseres så snart som mulig.
 • Finans Norge merker seg med bekymring at fase 2 av register over reelle rettighetshavere ikke gjennomføres i statsbudsjettet.

Finans Norges budsjettinnspill

Se opptak av høringen på stortinget.no

Innspill til energi- og miljøkomiteen

Simen Kjøsnes Kristiansen deltok fra Finans Norge i energi- og miljøkomiteens budsjetthøring 19. oktober. Finans Norge ba komiteen om å prioritere følgende i sin behandling av statsbudsjettet for 2023:

 • Gjennomføre tilstrekkelige tiltak for utslippskutt, slik at Norge overholder klimamål og «utslippsbudsjettet» for 2023
 • Øke bevilgningene til NVEs flom- og skredsikringsarbeid og bidra til et reelt taktskifte i satsingen på forebygging av klimarelaterte skader
 • Styrke satsingen på grønne næringer og prosjekter, spesielt innenfor havvind
 • Ytterligere innsats for økt energieffektivisering

Finans Norges budsjettinnspill

Se opptak av høringen på stortinget.no

Innspill til arbeids- og sosialkomiteen

Katarina Lægreid Buzatu og Ann Håkonsen deltok fra Finans Norge i arbeids- og sosialkomiteens budsjetthøring 20. oktober. Finans Norge ba komiteen om å prioritere følgende i sin behandling av statsbudsjettet for 2023:

 • Innføringen av en særlig arbeidsgiveravgift på inntekter over 750 000 kroner er i praksis en kompetanseavgift som vil ramme kunnskapsarbeidsplasser over hele landet. En særskatt for slik kompetanse vil gi norske bedrifter en betydelig konkurranseulempe og svekke vekstkraften og vår evne til å finansiere fremtidens vekstsamfunn
 • Flere må unntas reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kap. 10.

Finans Norges budsjettinnspill

Se opptak av høringen på stortinget.no

Innspill til kommunal- og forvaltningskomiteen

Gry Nergård og Tom Høiberg deltok fra Finans Norge i kommunal- og forvaltningskomiteens budsjetthøring 25. oktober. Finans Norge ba komiteen om å prioritere følgende i sin behandling av statsbudsjettet for 2023:

 • Relevante offentlige aktører må få tilstrekkelige ressurser til å prioritere de viktige digitaliseringsprosjektene som kan gi store effektiviserings- og produktivitetseffekter
 • Arbeidet med trygge digitale løsninger er et felles ansvar. Det fordrer samarbeid, ved at for eksempel bankID får tilgang til verifiserte telefonnummere i offentlige registre
 • Oppfølging av EUs digitale agenda, herunder ny nasjonal strategi for eID i offentlig sektor. Det er viktig at norske myndigheter bidrar aktivt inn i EUs arbeid på et tidlig stadium for å sikre at den høye graden av sikker og forbrukervennlig digitalisering vi har i Norge ivaretas og reflekteres i utvikling av europeiske rammebetingelser
 • Manglende satsing på klimaforebygging. Finans Norge er skuffet over at regjeringen heller ikke i år har styrket satsingen på flom- og skredforebygging
 • Statsbudsjettet medfølges for første gang av en klimastatus og -plan. Finans Norge ønsker at disse brukes som strategiske verktøy for klimapolitisk styring og mener det er nyttig for å diskutere retning og tiltak

Finans Norges budsjettinnspill

Innspill til utdannings- og forskningskomiteen

Katarina Lægreid Buzatu og Frederick G. Hjertø deltok fra Finans Norge i utdannings- og forskningskomiteens budsjetthøring 25. oktober. Finans Norge ba komiteen om å prioritere følgende i sin behandling av statsbudsjettet for 2023:

 • Innføringen av en særlig arbeidsgiveravgift på inntekter over 750 000 kroner er i praksis en kompetanseavgift som vil ramme kunnskapsarbeidsplasser over hele landet. En særskatt for slik kompetanse vil gi norske bedrifter en betydelig konkurranseulempe og svekke vekstkraften og vår evne til å finansiere fremtidens vekstsamfunn
 • IT-studieplasser, bærekraftskompetanse og livslang læring må prioriteres for å dekke næringslivets kompetansebehov fremover

Finans Norges budsjettinnspill

Se opptak av høringen på stortinget.no

Innspill til familie- og kulturkomiteen

Gry Nergård deltok på vegne av Finans Norge i familie- og kulturkomiteens budsjetthøring 27. oktober. Finans Norge ba komiteen om å prioritere følgende i sin behandling av statsbudsjettet for 2023:

 • Utvidelse av gjeldsregistrene til å omfatte flere typer gjeld
 • Bedre gjeldsrådgivning og gjeldsordning. Finans Norge mener blant annet det er viktig å få på plass en bedre gjeldsordningslov, og god rådgivning før den personlige økonomien blir så vanskelig at man har behov for gjeldsordning.
 • Finans Norge har tidligere spilt inn behov for å styrke Forbrukertilsynets budsjett gjennom finansiering av ny versjon av Økonomilappen for å styrke økonomikunnskap hos ungdom.

Finans Norges budsjettinnspill

Se opptak av høringen på stortinget.no

Innspill til justiskomiteen

Nils Henrik Heen og Victoria Egeli deltok på vegne av Finans Norge i justiskomiteens budsjetthøring 27. oktober. Finans Norge ba komiteen om å prioritere følgende i sin behandling av statsbudsjettet for 2023:

 • Finans Norge ser generelt positivt på signalet i budsjettproposisjonen om at det er behov for styrking av innsatsen mot økonomisk kriminalitet, men ser ikke klare spor av særskilte satsinger i budsjettet for budsjettåret 2023.
 • Ressurser til oppfølging av meldinger om mistenkelig transaksjoner etter hvitvaskingsloven må styrkes
 • Finans Norge peker på manglende finansiering av fase 2 i etablering av register over reelle rettighetshavere ved Brønnøysundregistrene
 • Finans Norge peker på mangelfull oppfølging av utredningsinstruksen og ber om at komiteen har oppmerksomhet rundt dette forholdet og følge opp departementets lovarbeid, slik at de demokratiske prinsippene ivaretas og at vi i fremtiden vil ha den gode kvaliteten i lovarbeidet vi ønsker å være bekjent av i Norge.

Finans Norges budsjettinnspill

Se opptak av høringen på stortinget.no