Skadestatistikk første halvår 2022

Hittil i år var samlet erstatningsbeløp for forsikringer i Norge på nesten 24,7 milliarder kroner. Flere bilskader, reiseskader og økt bruk av behandlingsforsikring trekker opp erstatningene fra i fjor. Det viser Finans Norges skadestatistikk for første halvår.

Erstatningene for landbasert forsikring hittil i år ble på nesten 24,7 milliarder kroner, mot 23,1 milliarder i fjor til samme tid. Økningen fra i fjor skyldes stor erstatningsvekst på motor med 882 millioner kroner, og på reise med 613 millioner kroner. Reiseerstatningene er nesten tilbake til nivået i 2019, før korona. Hittil i år er summen på 838 millioner kroner.

Mer bilkjøring ga flere skader

På motorkjøretøy samlet er det økning i antall meldte skader fra i fjor på 3 prosent, hvor ansvarsskadene økte mest med rundt 13 prosent. En forklaring på økningen kan være mer bilkjøring og køer i år, ettersom fjorårets kalde vinter jevnt over bød på dårligere kjøreforhold.

Erstatningene hittil i år ble på nesten 9,1 milliarder kroner, som er en økning på 11 prosent fra i fjor. Det er særlig på nyttekjøretøy (varebil, buss og lastebil), hvor den prosentvise veksten er størst med litt over 20 prosent. Erstatningene for nyttekjøretøy er tilbake til nivå før korona.

Samlet trafikkansvarerstatning er på nesten 2,3 milliarder kroner, som er en økning på 235 millioner kroner fra fjoråret. Kaskoskadene utgjør 4,5 milliarder kroner, og økningen er på nesten 630 millioner kroner. Erstatning etter tyveri økte prosentvis mest fra i fjor, men samlet er det «bare» 95 millioner kroner i erstatning, mot 72 millioner kroner i fjor. Det er fortsatt et stykke igjen til 2019-nivået, hvor tyverierstatning var på 135 millioner kroner.

En mildere vinter ga mindre skader på hus, hjem og hytte

Erstatninger etter skade på private bygninger og innbo hittil i år er på drøye 4,7 milliarder kroner, hvor både brann- og vannskadene er på 1,6 milliarder kroner. Totalerstatningene ble redusert med 5 prosent fra i fjor, som også skyldes mindre snøtyngdeskader i år.

I fjor var det også mye frostskadde vannrør, mens det i år har vært en mer gunstig vinter. Vannskadeerstatningen ble redusert med 15 prosent. Brannskadene økte derimot med 5 prosent.

Les også: Innbruddstyvene er tilbake

Mindre båtbruk ga færre skader på fritidsbåter

Det ble skrevet om mange nye båteiere i koronatiden, men totalbestanden økte bare med 0,3 prosent i forsikrede båter fra andre kvartal 2021 til i år. En forklaring på dette kan være at det var mange båtbytter.

I tillegg til sesongvariasjoner, kan økte drivstoffutgifter ha medført mindre båtbruk og dermed færre skader. Dette vil særlig gjelde de største båtene med de kraftigste motorene. Hittil i år ble det meldt nesten 15 prosent færre båtskader og 10 prosent mindre i erstatning enn i fjor. Det er riktignok en viss økning fra i fjor på tyveri, men tyverierstatning utgjør bare 24 millioner kroner av totalt 222 millioner i år. Det er også noe økte erstatninger på ansvarsforsikring – fra 1,9 millioner kroner i fjor, til 2,9 millioner i år.

Økt bruk av behandlingsforsikring

Det er stadig flere nordmenn som har behandlingsforsikring, dermed øker også bruken av forsikringen. Antall saker har økt med 24 prosent fra i fjor – en del mer enn porteføljeveksten på 9 prosent. Det er særlig stor økning på bruk av psykologtjenester, noe som kan ha sammenheng med at flere har dette inkludert i forsikringsavtalen.