Robuste banker i krisescenario

Publisert

Finanstilsynets stresstest viser at de fleste norske banker er robuste mot nedgangstider. Les innlegget fra Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, publisert i Dagens Næringsliv 16.06.

DNs Bård Bjerkholt kommenterer 10. juni Finanstilsynets siste stresstest. Testen er ingen prognose, men illustrerer effekten på bankene av et kraftig tilbakeslag.

Fastlandsøkonomien krymper gjennom tre år, husholdningenes realdisponible inntekt faller mye og det gjør også prisene på boliger og næringseiendom, mens arbeidsledigheten øker sterkt. Dette er et scenario der renten øker mye som følge av økt inflasjon, og hvor finanspolitiske mottiltak uteblir. Resultatet er at bankenes utlånstap øker betydelig.

Det mest interessante med stresstesten er det Bjerkholt ikke berører, som omhandler bankenes robusthet. For det er bare så vidt at bankene, sett under ett, kommer i brudd med bufferkravet til kapital, og om lag halvparten av bankene kommer ikke i brudd overhodet. Bufferkapitalen skal kunne tæres på i slike situasjoner, og en samlet kapitaldekning på nesten 13 prosent, når kravet er 13,2, sier en del om motstandsdyktigheten.

De fleste bankene har overskudd i to av årene gjennom stresstesten, og Finanstilsynet forutsetter da at halvparten går til eierne. Uten denne utbytteforutsetningen ville kapitaldekningen vært høyere.

For de 19 største bankene faller uvektet kapitaldekning samlet sett fra 7,4 til 5,4 prosent, godt over minstekravet på 3 prosent. I dette sjokket ender de altså opp med en uvektet kapitaldekning som er høyere enn den de svenske storbankene hadde i første kvartal i år!